Aanvoerregeling Noorse kreeft opnieuw verruimd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s weer periodiek overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren hoeveelheid is wederom verhoogd.

Internationale ruilen

Onlangs is de eerste ruil met het VK doorgevoerd waarbij het Nederlandse quotum voor Noorse kreeft met 140 ton is verhoogd. Zojuist kwam het bericht binnen dat ook de tweede ruil waarbij 240 ton Noorse kreeft naar Nederland komt is goedgekeurd.

Het Nederlandse quotum Noorse kreeft komt daarmee, na definitieve vaststellingen en bijboekingen, uit op krap 1.100 ton.

Aanpassing aanvoerregeling

Gezien enerzijds de uitputting en anderzijds de vangstmogelijkheden is besloten de aanvoerregeling in het nieuwe blok (blok 6 van week 33 t/m 36) opnieuw te verruimen, nu van 12.000 kg naar 17.000 kg. Van deze hoeveelheid mag maximaal 1.000 kg in het vorige blok worden aangevoerd.  Wanneer daarvan gebruik maakt wordt  betekent het dat de vangsten tot max. 1.000 kg boven het bloktotaal van blok 5 (12.000 kg) afgetrokken worden van het bloktotaal in blok 6.

De afspraken binnen de CVO (alle NL-PO’s) voor aanvoer kreeftjes Nederlandse schepen luiden met ingang van maandag 16 augustus 2021 dan ook als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 17.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het zesde blok is week 33 t/m week 36, maandag 16 augustus tot maandag 13 september 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken uitgezonderd van de hierboven beschreven optie om max. 1.000 kg te gebruiken in blok 5. Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 17.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 850 kg zodat daarnaast maximaal 16.150 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

Bij vragen en/of opmerkingen kunnen de leden contact opnemen met hun PO.