Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. De afspraken over de aanvoer uit de vorige periode zijn gecontinueerd.

Onderhandelingen met Denemarken over een ruilvoorstel hebben nog geen resultaat opgeleverd. De Denen wilden niet ingaan op de aangeboden ruilvoet, het gesprek wordt wel voortgezet.

Vorige week hebben de EU en het VK een visserijovereenkomst voor het lopende jaar gesloten. In de overeenkomst is nadrukkelijk afgesproken dat ruilen tussen het VK en de lidstaten op korte termijn mogelijk worden gemaakt.

Deze ruilen kunnen op ad interim-basis plaats vinden op PO-niveau in afwachting van een definitief protocol waarover tussen de EU en het VK in een nog te vormen special committee afspraken worden gemaakt.

Wij rekenen op korte termijn meer duidelijkheid hierover. In afwachting daarvan is de aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd gebleven.

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 10.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het vierde blok is week 25 t/m week 28, maandag 21 juni tot maandag 19 juli  2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken. Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 10.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat maximaal 500 kg zodat daarnaast maximaal 9.500 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.