Aanvoerregeling Noorse kreeft blijft ongewijzigd

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok geldt dezelfde hoeveelheid als waarmee we dit jaar zijn begonnen.

Op grond van de vangstmogelijkheden en er van uitgaande dat in 2022 ook ruilmogelijkheden voorhanden blijven heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid gelijk te houden.

In de nieuwe vierweekse periode met ingang van maandag 31 januari as.  is de aan te voeren hoeveelheid op 16.000 kg gezet.

De volledige aanvoerregeling Noorse kreeft ziet er als volgt uit:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken.  Het nieuwe blok is week 5 t/m week 8, van maandag 31 januari 2022 tot maandag 28 februari 2022. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 800 kg zodat daarnaast maximaal 15.200 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: Er geldt een heffing  van € 0,15 per kg aangevoerde Noorse kreeft, en € 0,45 per kg staartjes

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.