Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

De Nederlandse PO’s hebben vorige week overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, er is in het vierweekse blok dat afgelopen maandag begonnen een hogere hoeveelheid toegekend.

Ruilen en aanvoer

Na het kunnen doorvoeren van een aantal internationale ruilen en kijkend naar de aanvoer gedurende de laatste weken (lagere aanvoer, minder kotters op kreeft) staat de uitputting op 82%.

Op grond hiervan heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid te verhogen. Hierbij houden we rekening met het mee kunnen nemen van 10% resterend quotum naar 2022 en mocht de komende weken de aanvoer toch hoger uitvallen dan verwacht, kunnen we altijd nog een extra ruil doorvoeren. In het VK staat hiervoor 100 ton Noorse kreeft in de wachtstand.

Kort gezegd: in de nieuwe vierweekse periode, met ingang van week 45 (maandag 8 november as.)  wordt de aan te voeren hoeveelheid gezet op 16.000 kg, een verhoging met 2000 kg. Er is geen flexibiliteit-regel van toepassing.

Aanvoerregeling

De afspraken binnen de CVO (alle NL-PO’s) voor aanvoer kreeftjes Nederlandse schepen luiden met ingang van maandag 8 november 2021 dan ook als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken. 9e  blok is week 45 t/m week 49, van maandag 8 november 2021 tot maandag 6 december 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 800 kg zodat daarnaast maximaal 15.200 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.