ILT en sector spreken over technische en nautische ontwikkelingen

De visserijsector was donderdag 5 juli bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Zwijndrecht voor periodiek overleg over de ontwikkelingen in de visserij. Tijdens de vergadering kwamen een aantal punten ter sprake die consequenties hebben voor de kottervisserij. Hieronder een overzicht.

13-literregel wordt binnenkort geschrapt
Alle schepen behoren te voldoen aan de max 25% terugstelregel. Daar kwam voor de 300 pk kotters  de maximaal 13 liter bij. Een kotter die niet aan deze regels voldoet, mag niet in de vaart gebracht of ingevlagd worden en krijgt dus geen ILT-certificaat. Dat is immers in het vissersvaartuigenbesluit opgenomen. Er is de afgelopen periode wel eens een uitzondering gemaakt, maar ILT is nu voornemens te stoppen met uitzonderingen.

Ook schrapt ILT de 13-literregel, want inmiddels kunnen ook die motoren veel meer dan 400 pk leveren. Dus is 13 liter geen begrenzing meer. Daarom is besloten voortaan alleen nog maar te gaan kijken naar maximale hoeveelheid PK’s die een motor in een bewezen proefstandconfiguratie kan leveren. Dat mag niet meer dan 400 pk zijn, waarna wordt teruggesteld op 300 pk. 

Continue vermogensmeting
ILT is door het Ministerie van LNV gevraagd om haar mening te geven over plannen in de nieuwe Europese Controleverodening om over te gaan tot het continu meten van het aantal PK’s. Daar wordt volgens VisNed door niet technisch onderlegde visserij-inspecteurs en niet technisch onderlegde beleidmakers lichtzinnig over gedacht. Het is een complexe materie.

Bovendien gebeuren inspecties in Europa niet overal op dezelfde manier. De continue vermogensmeting moet technisch uitvoerbaar, betrouwbaar en eenduidig zijn vindt VisNed. Alle metingen zullen in de toekomst volgens de concept EU-controleverordening visserij moeten worden gedaan op de as. Daar is VisNed niet tegen, mits het technisch en economisch uitvoerbaar is. Vaak is er geen ruimte, dan past het niet en bovendien is het een enorme klus om op alle schepen meetinstrumenten te laten bouwen. Het is helemaal ondoenlijk als die apparatuur ook online gegevens moet kunnen laten zien. Typisch gevalletje van 'bureauwijsheid.' ILT ziet de praktische problemen gelukkig ook en zal LNV hierover berichten.VisNed rekent er op dat Nederland alleen zal meewerken aan een Europese regeling die werkbaar, betrouwbaar en betaalbaar is

Ballastwater
De regels rond ballastwater zijn ingewikkeld. Iedereen dient zich te houden aan de (milieu)wetgeving. Er zal hierop worden gehandhaafd stelt ILT. Er wordt wel gekeken of men kan voldoen aan de internationale conventie zonder dat er een installatie wordt gebouwd. ILT: ‘Je moet een praktische invulling geven aan de regels. Je zou bijvoorbeeld water dat je naar binnen pompt kunnen vasthouden, afsluiten en  later weer terugpompen. Voor de kottres op met name Texel en Goeree is dit allemaal problematisch. De huidige regels bieden geen ruimte. Samen met de Franse collega's pakt VisNed dit nu in Europêche verband op. Dat is wel ingewikkeld want het gaat om een IMO-regeling en daar moeten lidstaten nieuwe voorstellen voor doen. Het is wel een mooi voorbeeld van het feit dat we met de Fransen kunnen samenwerken in gezamenlijk belang.

EU-recycling voorwaarden
De kotters die groter zijn dan 500 GT moeten begin 2019 aan de EU-recyclingvoorwaarden voldoen. Er moet per schip een inventarisatie worden gemaakt van alle stoffen die aan boord zijn en er moet beschreven worden uit welk materiaal/stoffen het schip bestaat. Deze lijst moet jaarlijks vernieuwd worden en bovendien moet de inventarisatie gedaan worden door een erkend bedrijf. VisNed zal de individuele schippers die hiermee te maken krijgen benaderen en hen begeleiden in het naleven van deze complexe regelgeving. Het betreft in totaal ongeveer 15 schepen.

Vissers hou je fatsoen!
Naast visserij documenten bij RVO moet elke kotter ook een aantal documenten aanvragen bij ILT. Bij de uitgave van certificaten is vaak haast, maar worden de medewerkers die zich hiermee bezighouden niet altijd even fatsoenlijk bejegend. De uitgifte van documenten duurt echt iets langer dan 5 minuten, zo vertelde ILT aan VisNed, maar binnen enkele dagen kun je alles in huis hebben. Kortom, het verzoek van ILT aan de heren vissers die het betreft is om a.u.b. redelijkheid te betrachten en om de fatsoensnormen in acht te nemen.