Update PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

De in CVO-verband opererende Producenten Organisaties (PO's) hebben regelmatig overleg om de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de, door COVID-19, gewijzigde vraag uit de markt. De PO’s hebben daarom voor de visserij op platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en er wordt steeds informatie uit de markt ingewonnen ten aanzien van hoe ontwikkelingen verlopen.

Voor genoemde vlootsegmenten wordt de mogelijkheid tot gebruikmaking van de stilligregeling gecontinueerd. Er is sprake van een stilligweek wanneer een vissersvaartuig een volle week (7 dagen) in de haven is gebleven. Alleen schepen die de afgelopen twee jaar minimaal 120 zeedagen op garnalen, platvis en/of Noorse kreeft hebben gevist komen in aanmerking voor een stilligvergoeding. Voor nieuwe kotters geldt een uitzondering, zie het artikel over de stilligregeling. Let op, het maximum aantal stilligweken per kotter ligt op 5 weken.

Deze week, week 17 hebben 98 garnalenkotters, 6 Noorse kreeft-vissers en 29 platviskotters gebruik gemaakt van de stilligregeling.

Visserij op platvis

Deze week zijn opnieuw diverse overleggen geweest waarbij de meest recente marktontwikkelingen uitvoerig zijn besproken. Geconstateerd moet worden dat de afzet en verwerking verder onder druk komt met een verdere prijsdaling voor nagenoeg alle vissoorten tot gevolg. Kortom: de markt blijft heel gevoelig. In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 18) de urenregeling iets te passen en de stilligregeling te continueren.

Aanvoerregeling platvisvissers voor week 18 (maandag 27 april 2020 00:00 uur tot zondag 3 mei 2020 24:00 uur)

De urenregeling wordt beperkt op 104 uur. Daarnaast geldt een stilligregeling. Deelname geldt voor alle schepen die op demersale soorten vissen en is vooralsnog vrijwillig. Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Aanmelden voor de stilligweek/stilligweken kan bij uw eigen PO. Indien u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Visserij op garnalen

De uitbraak van COVID-19 heeft een impact op de vraag en logistiek en verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteit leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt. Voor volgende week, week 18, is besloten tot een beperkte visserij in combinatie van een stilligregeling.

Visplan week 18

De PAP commissie van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft voor week 18 de volgende regeling voor garnalenvisserij vastgesteld: maandag 27 april vanaf 00:00 uur tot woensdagmiddag 29 april 12:00 uur (max. 60 uren op zee) op basis van haven uit en haven in. Havens van vertrek van Helgoland en Waddeneilanden (Nederlands en Duits) zijn niet toegestaan wanneer het niet uw thuishaven betreft.

De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, vertrek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250 per elk overschreden uur. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van twee weken te stapelen, zowel in Nederlandse als ook in buitenlandse wateren (Sylt).

Week 18 en 19 worden gezien als één blok waarin gestapeld mag worden. Voor Nederlandse wateren blijft ondanks het maximale aantal uren het wettelijke weekendverbod van kracht waardoor u voor vrijdagmiddag 12:00 uur in de haven dient te zijn. Wat concreet betekent dat u maximaal 108 uur buitengaats kunt zijn.

Middels deze regeling, waarvoor u zich dient aan te melden bij uw PO, wordt enige flexibiliteit verschaft om om te schakelen naar andere visserijen of gebruik te maken van de stilligregeling. Voor deze regeling geldt nadrukkelijk: of u gebruik kunt maken van deze regeling hangt in grote mate af of uw afnemer daarvoor mogelijkheden biedt. Aanmelding voor deze regeling dient voor dinsdagmiddag 28 april 16:00 uur plaats te vinden bij uw PO.

Stilligregeling

In verband met de afgenomen vraag en beschikbare pel-capaciteit hebben de CVO-PO’s besloten tot een volledige stilligweek in week 14 (30 maart t/m 3 april 2020). Nadien is er sprake van een urenbeperking waarbij er vanuit verschillende PO’s voorkeur is om gebruik te blijven maken van een stilligregeling. Vandaar dat de CVO PO’s de leden de mogelijkheid bieden om zich aan te melden voor de stilligregeling.

De CVO-PO’s zetten erop in dat week 14 met terugwerkende kracht in aanmerking komt voor een vergoeding en vervolgens ook de weken die de leden vanaf week 14 gaan liggen.  

Aanmelding stilligregeling

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling zoals hierboven beschreven dan dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Aanmelden voor de stilligweek/stilligweken bij uw eigen PO. Indien u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Visserij op Noorse kreeft

Vastgesteld moet worden dat vraag naar Noorse kreeft op de afzetmarkt gedaald is tot vrijwel nihil. Dit is terug te zien in de prijsvorming. Mede op basis van informatie vanuit de markt is naast een aanvoerbeperking nu ook de mogelijkheid voor leden van Nederlandse PO's gebruik te maken van een stilligregeling.

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 18 (maandag 27 april 2020 00:00 uur tot zondag 3 mei 2020 24:00 uur)

De PO’s, aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), hebben de aanvoerregeling voor Noorse kreeft geëvalueerd. De vraag naar Noorse kreeft blijft onverminderd heel laag en de handel heeft nog steeds aan haar contractvissers laten weten niet of maar heel beperkt Noorse kreeft te zullen afnemen.

De stilligregeling wordt gecontinueerd. Een vissersvaartuig kan in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer het vissersvaartuig een volle week (7 dagen) in de haven is gebleven. De laatste hand wordt gelegd aan de tekst van de regeling, inclusief de bedragen die hierbij horen. 

Deelname aan de stilligregeling geldt voor alle Nederlandse schepen die op demersale soorten vissen en is vooralsnog vrijwillig. Indien Noorse kreeftvissers in week 18 wensen stil te liggen dan dienen zij zich uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur bij hun PO aan te melden.

De PO’s hebben verder besloten om voor degene die toch op Noorse kreeft willen vissen, de maatregel van de afgelopen weken ook voor week 18 te continueren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Aanmelden voor de stilligweek/stilligweken bij uw eigen PO. Indien u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.