Nieuwe Technische Maatregelen Engels Kanaal

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste Technische maatregelen weergegeven voor de Noordzee. Toen is toegezegd in deze nieuwsbrief een opsomming te geven de belangrijkste Technische maatregelen voor het Engels Kanaal. Omdat vanuit Nederland in dit gebied alleen Fly shooters en wellicht bordenvissers actief zijn wordt de informatie beperkt tot deze groep. 

De belangrijkste bepalingen uit de nieuwe verordening worden hieronder opgesomd.

Maaswijdten

Er gelden basisnormen voor maaswijdten van gesleept vistuig.

De basisnorm is een minimale maaswijdte die zonder aanvullende voorwaarden mag worden gebruikt. Voor de Westelijke wateren, waaronder het Engels Kanaal geldt een algemene maaswijdte van 100 mm.

Gebruik van kleinere maaswijdten

In afwijking van de vastgestelde basisnormen, is het gebruik van kleinere maaswijdten onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hieronder de voorwaarden bij gebruik van maaswijdte kleiner dan de algemene maaswijdte van 100 mm:

 • De bijvangsten (levend gewicht) van kabeljauw, schelvis en zwarte koolvis gezamenlijk mogen niet groter zijn dan 20% van de totale vangst;
 • De maximale twijndikte is bij gebruik dubbel garen (2x) 4 mm en bij enkelvoudig gebruik 6 mm. LET OP: dit is kleiner dan op de Noordzee waar de twijndikte bij dubbel 2 x 5 mm en bij enkel gebruik 8 mm mag zijn.
 • Afhankelijk van de visserij die wordt beoefend wordt een voor deze visserij voorgeschreven selectiviteitsvoorziening gebruikt.

Bordentrawl

 • In gebied 7d en 7e; gerichte visserij op wijting of ongequoteerde soorten: 80 mm
 • In gebied 7, met uitzondering van gebieden 7d en 7e: 80 mm
  Er moet een paneel met vierkante mazen van ten minste 80 mm worden gebruikt.

Fly shoot visserij

 • In gebied 7d en 7e; gerichte visserij op wijting of ongequoteerde soorten: 80 mm
 • In gebied 7, met uitzondering van gebieden 7d en 7e: 80 mm
  Er moet een paneel met vierkante mazen van ten minste 120 mm worden gebruikt.

NB: uit informatie van de MMO blijkt dat vaartuigen onder Engelse vlag in heel gebied 7, dus ook 7d en 7e, een paneel van 80 mm moeten gebruiken.

Uitzonderingen aanlandplicht

Voor de fly shooten / bordenvisserij gelden voor de volgende soorten een uitzondering op de aanvoer van (ondermaatse): roggen,  wijting, zeebaars, makreel en horsmakreel en in 7e ook voor kabeljauw en schelvis. Genoemde soorten vallen dus niet onder de aanlandplicht.

Registratie discards

Vissers zijn verplicht in het E-logboek, naast de aan boord gehouden vangsten, ook een schatting van de teruggezette discards te noteren. Dit geldt voor alle soorten, ongeacht of deze wel (registreren onder BMS) of niet onder de aanlandplicht vallen.

Deze verplichting geldt overigens voor alle vissers, voor alle vistuigen in alle gebieden.

Indien er specifieke vragen zijn over gebruik van bepaalde maaswijdtes of netvoorzieningen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van VisNed.