800.000 kilo afval blijft in zee liggen, en bedankt

Vissers halen vrijwillig jaarlijks bijna 300.000 kg afval uit zee en daarnaast zijn visserijorganisaties partner in de Green Deal Visserij voor een Schone zee, waarin actief gewerkt wordt met externe partijen aan het verminderen van zwerfvuil afkomstig van de visserij. Haaks op deze goede intenties en inzet vanuit stakeholders, besluit de overheid om 800.000 kg afval van MSC ZOE in zee te laten liggen. Hoe kan dit?

Het is bijna een jaar na de containerramp met de MSC ZOE en er ligt nog 800.000kg troep van de MSC ZOE in zee, boven de Waddeneilanden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat deze 800.000kg niet verder opgeruimd wordt en dus zwerfvuil wordt. 

Geloofwaardigheid

Vanuit de visserij is vanaf januari 2019 aangedrongen op snel handelen in relatie tot MSC ZOE. Ieder getij  en iedere dag waarop niet wordt geborgen, is een dag waarin het afval uiteen valt in kleinere stukken en zich verder verspreidt.

Als visserijsector hebben we baat bij een schone zee, daarom zetten wij er ook hard op in met het opvissen van afval en het verbeteren van afvalmanagement aan boord en in de havens.

Het kan niet zo zijn dat het Ministerie wat aandringt op naleven van het OSPAR verdrag en de Europese Kaderrichtlijn Marine (regelgeving voor een schoon en duurzaam beheerd ecosysteem), op deze wijze medeplichtig wordt aan enorme milieuvervuiling.

Fishing for Litter

Fishing for Litter zal de komende jaren nog last hebben van het afval van de MSC ZOE en kan deze financiële last niet dragen. Maar los daarvan is er ook sprake van extra werk wat vissers moeten doen om afval uit hun netten te halen, te sorteren en aan wal te brengen.

De overheid kan niet verlangen dat mensen hun vrijwillige inzet verhogen omdat de overheid kennelijk onmachtig is om de vervuiler, de rederij, zijn troep te laten opruimen. En dat terwijl de visserij zich inzet in het kader van een Green deal op weg naar een schone zee.

Europese Green Deal

"Onze" Green Deal voor een Schone Zee moet overigens niet verward worden met de Green Deal van de nieuwe Europese Commissie. Die Europese Green Deal is het beleidsvoornemen van de nieuwe commissie.

”Groen” is daarbij een kernwoord, waarbij wegwerpplastic en (het recyclen van) visnetten belangrijke onderwerpen zijn. VisNed zit vooraan bij de overleggen hierover, in Den Haag en Brussel, om te voorkomen dat er over de sector gepraat wordt, in plaats van met.