De gitaarvis, symbool voor dwaling en inconsistentie

De Ecosysteem-werkgroep van de Noordzee Adviesraad (NSAC) vergaderde deze week over recycling van visnetten, gebiedsbescherming, verboden vissoortlijsten en energie-eilanden op de Noordzee. Er komen op de NSAC steeds meer onderwerpen af die niet direct met visserijbeheer te maken hebben. Dat past in het beeld van een steeds complexere omgeving voor de visserij. 

Omdat deze werkgroep maar twee keer per jaar vergadert was de agenda overvol en heel erg divers. Vanuit het Ministerie van LNV werd de NSAC bijgepraat over de laatste stand van zaken over de sluitingen op de Doggersbank, Klaverbank, Friese Front en Oestergronden.

Het Doggersbank proces loopt al bijna tien jaar en lijkt dit jaar tot een afronding te kunnen komen, via beslissingen van Europese Commissie en Europees Parlement. NSAC gaat een focusgroep instellen om de geleerde lessen vanuit dit langdurig proces in kaart te brengen. VisNed is het niet eens met de sluitingen op Friese Front en Oestergronden en heeft dat ook in deze vergadering luid en duidelijk laten weten.

Lijst met verboden vissoorten

Vanuit de NSAC is al geruime tijd een zoektocht gaande hoe de Europese lijst met verboden soorten is ontstaan. Dat is niet alleen een treurig, maar ook een leerzaam proces. Zo weet kennelijk een enkeling binnen DG Mare nog hoe die lijst is ontstaan en de ene soort, gitaarvis (nooit van gehoord), er wel op staat, maar de andere soort niet die er wellicht wel op had gemoeten. Het proces geeft wel aan dat het alert zijn van stakeholders (NGO’s en visserij) nuttig en nodig is en blijft.

Recycling van visnetten

Alertheid is ook hoognodig als het gaat om nieuwe regelgeving, met name de “plastic richtlijn” is in dit verband van belang. Daarin staan nogal wat bepalingen over visnetten. In de vergadering deed de WWF-vertegenwoordiger verslag van een wat vage vergadering hierover die zij namens NSAC had bijgewoond. Drie weken geleden werd VisNed hier ook mee geconfronteerd, toen we te gast waren bij Eurocord, de Europese vereniging van netwerk en touwproducenten.

Europêche, de overkoepelende Europese visserijorganisatie waar VisNed in deelneemt, is nu ook ingeschakeld om dit dossier nauwgezet te volgen. Vanuit de Green Deal hebben wij overleg met Rijkswaterstaat hierover, en het contact is belangrijk om te voorkomen dat de meest bureaucratische (en dus onpraktische) regels worden bedacht en geimplementeerd.

Wat ongewijzigd blijft is de enorme verantwoordelijkheid die we hebben om er voor te zorgen dat zwerfvuil vanaf de vloot voorkomen wordt. De recente actie in Harlingen om de beschikbaarheid van afvalcontainers te verbeteren is daarin een mooi voorbeeld van een positieve stap. 

Energie-eilanden op de Noordzee

In de vergadering werd de Noordzee-brede ontwikkeling van Wind op Zee geschetst, die (nog) groter is dan wat er in Nederland gebeurt. Die uitrol heeft uitdagingen op het gebied van transport van al die energie tot gevolg. Een Brits/Nederlands/Deens/Duits consortium, waarbij Tennet een belangrijke rol speelt, onderzoekt daarom de mogelijkheid tot het realiseren van ‘energiehubs’.

Er wordt gekeken naar de aanleg van kunstmatige eilanden op de Noordzee, meer specifiek op de Doggersbank, nota bene voor de visserij gesloten als 'natuurgebied'. Het is allemaal in het concept stadium, maar uitermate wrang te constateren dat de inconsequentie van beleid nog groter lijkt dan het gebrek aan praktijkkennis.