VisNed: Geen Wind op Zee zonder ruim gevuld Transitiefonds

Door de uitrol van Wind op Zee ontstaat er een ‘Nieuwe Noordzee’. Vissers dreigen zomaar 25% van hun visgebied te verliezen. En dat alleen op het Nederlandse Continentaal Plat. De bij VisNed aangesloten PO's werken met PO Vissersbond en PO Rousant aan een visiedocument, met daarin een Transitiefonds waarbij gedacht wordt aan vele honderden miljoenen euro's voor visserij en natuur.

Dit fonds moet ervoor zorgen dat de grootste pijn wordt weggenomen bij de vissers. VisNed heeft het conceptdocument (opgesteld met input van de PO bestuurders van Wieringen, Delta Zuid, Texel, Urk en West) gedeeld met de voorzitters van alle PO’s, dus ook met de PO NVB en PO Rousant. Het is belangrijk dat wij als één sector samen een vuist maken. Zodra alle PO’s hun punten hebben ingebracht, komt het definitieve document volgende week naar buiten.

VisNed is erg actief aan diverse beleidstafels op het dossier Wind op Zee. Daar is het hele team voor ingezet, want er zijn veel bijeenkomsten en vaak nog tegelijk ook. Er wordt gesproken met stakeholders en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aan die tafels komt de vraag om een visie op visserij en de toekomst van de Noordzee keer op keer naar voren.

Vanuit al die bijeenkomsten werd meerdere malen de vraag gesteld om de visie van de, bij VisNed aangesloten, PO's over dit thema op papier te zetten. Het team van VisNed is daar onder tijdsdruk gezamenlijk mee aan de slag gegaan en een eerste opzet van die visie is vorige week besproken in het VisNed-bestuur. De daarna ontstane versie van het document ligt nu ook bij de andere PO’s voor, met de vraag om aanvullingen. Dat  - bij voorkeur sectorbreed gedragen - plan willen we 21 november af hebben, zodat het op tijd is om in diverse overleggen gebruikt te worden. 

Inhoud van het Transitiefonds

Met een Transitiefonds willen wij ervoor zorgen dat de Nederlandse visserij een gezonde toekomst heeft. Met de PO's zoeken wij daarom antwoord op twee belangrijke vragen: Hoe zien wij de visserijtoekomst voor ons? en Waarvoor willen wij het Transitiefonds gebruiken?

Vanzelfsprekend is de eerste insteek dat er zoveel mogelijk ruimte voor visserij moet overblijven op de Noordzee. Namens de PO's heeft het VisNed team in het concept document helder opgeschreven welk pakket aan praktische maatregelen volgens ons nodig is en welke (onderzoeks)vragen beantwoord moeten worden. Onze argumentatie wordt onderbouwd met economische cijfers van de sector.

Wij nemen hierin onder meer mee dat:

• Kans wordt geboden aan een innovatieve vissersvloot die qua aard en omvang past bij 'de Nieuwe Noordzee'
• Wordt gefaciliteerd dat vissers hun bedrijf kunnen aanpassen aan 'de Nieuwe Noordzee'
• Vissers worden gefaciliteerd zich optimaal persoonlijk te ontplooien op 'de Nieuwe Noordzee'
• Gezorgd wordt dat de visserij een gezond toekomstperspectief heeft op 'de Nieuwe Noordzee'
• Gezorgd wordt dat vangstmogelijkheden en vlootomvang op 'de Nieuwe Noordzee' in evenwicht blijven
• (Kust)gemeenschappen aan 'de nieuwe Noordzee' duurzaam kunnen gedijen
• Een duurzame visketen wordt gerealiseerd, gekoppeld aan vangst uit 'De Nieuwe Noordzee'
• Een geïnformeerde gedachtewisseling en besluitvorming wordt ondersteund.

VisNed zegt namens haar leden een constructieve bijdrage toe

Wij zetten ons in voor:

• De gezamenlijke zoektocht naar de invulling van ‘De Nieuwe Noordzee'
• Het noodzakelijke onderzoek en de (beleids)ontwikkeling
• Het bieden van inzicht in alle relevante sociaaleconomische gegevens vanuit de sector
• Het bieden van inzicht in alle ‘trackrecords’ van de visserijactiviteiten van de vloot.