Ontwerpkavelbesluit Wind op Zee ligt ter inzage, wat gebeurt hierna?

Vanaf komende vrijdag 15 juni tot en met donderdag 26 juli ligt het ontwerpkavelbesluit V Hollandse Kust Noord ter inzage. Gedurende die periode kunnen belanghebbenden de stukken inzien en een zienswijze indienen. Het Ministerie van Economische Zaken (EZK) heeft dit bekend gemaakt in de Staatscourant. VisNed gaat zeker van deze mogelijkheid gebruik maken omdat deze trein onverminderd voort dendert.

Procedure
In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Let wel, het gaat hier om een ontwerpkavelbesluit. Iedere partij, dus ook particulieren, die vindt dat hij of zij belanghebbend is, kan hierop een zienswijze indienen. Het ministerie van EZK beantwoordt deze zienswijzen in een Nota van Antwoord. Daarna wordt het definitieve kavelbesluit vastgelegd. Als een belanghebbende vindt dat in het definitieve kavelbesluit onvoldoende rekening is gehouden met zijn zienswijze, of als het antwoord hierop niet bevredigend is,  kan die partij in beroep bij de Raad van State. VisNed heeft dit al eens tevergeefs gedaan bij kavels I en II van Hollandse Kust Zuid. Wanneer een beroepsprocedure niet lukt liggen de kavelbesluiten vast en ligt de weg open voor bouwers om zich in te schrijven.

Kleiner dan verwacht
Het huidige ontwerpkavelbsluit (zie kaart) heeft geen betrekking op het hele gebied Hollandse Kust Noord, doordat turbines dischter op elkaar kunnen staan dan waar eerder rekening mee was gehouden. Het zuidelijk deel van het windenergiegebied zou in het huidige besluit dus beschikbaar blijven voor de visserij. Maar voor hoe lang is de vraag. De kavelbesluiten moeten voorzien in een, van te voren vastgelegd, op te wekken vermogen van 700 MW, dat nu dus lijkt te lukken in een kleiner oppervlak dan voorheen gedacht. Hoe lang dit gebied ongemoeid blijft is nog maar zeer de vraag gezien klimaatdoelen die Nederland zichzelf gesteld heeft.

HKN V

Inzage in de stukken
Het ontwerpkavelbesluit en de Milieu Effect Rapportage, waarin de effecten op milieu en overige gebruikers in kaart worden gebracht zijn vanaf 15 juni te vinden via www.bureau-energieprojecten.nl Op papier zijn de stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

• Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
• Gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ook vind er een informatieavond plaats, hier wordt informatie gegeven over:
• het ontwerpkavelbesluit V en de bijbehorende milieueffectenrapportage voor het windpark op zee;
• het voorkeursalternatief voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west
Alpha). Hiermee wordt het windpark op zee op het landelijk hoogspanningsnet aangesloten.
Die bijeenkomst vindt plaats op 19 juni 2018 in het Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50 in Wijk aan Zee
Vooraf aanmelden is niet nodig. De informatiebijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De publicatie in de Staatscourant over de ter inzagelegging en waarin ook staat hoe een zienswijze ingediend kan worden is hier te vinden.