Beperkende N2000 maatregelen Sylt stuk dichterbij

Na veel studie en degelijke rapporten blijken de plannen voor Natura2000 in Duitsland behoorlijk bijgesteld.

 Al heel veel jaren wordt gewerkt aan Natura 2000 maatregelen in Duits gebied. De plannen zijn steeds weer bijgesteld en aangepast. Afgelopen dinsdag werd in het overleg van lidstaten rond de Noordzee, de zgn. Scheveningengroep, vastgesteld dat die plannen nu de volgende fase in kunnen. Daar horen de plannen voor de Doggersbank overigens niet bij, daar is een apart proces voor.

Veel studiewerk 
VisNed is actief lid van de Noordzee-adviesraad (NSAC) en vanuit die rol volgt Pim Visser dit proces tussen de lidstaten. Afgelopen week reisde hij voor de NSAC naar Berlijn waar de laatste versie van de plannen werd besproken. 

De Duitse overheid had haar huiswerk goed gedaan. Er lagen degelijke rapporten op tafel, gebaseerd op recente gegevens. Daaruit bleek dat de plannen een behoorlijke bijstelling hadden ondergaan, waardoor de economische schade behoorlijk beperkter is dan eerst voorzien.

Er is nog wel een juridisch punt van samenloop van Kaderrichtlijn Marien (KRM) en Natura2000, waar onze Duitse zusterorganisatie een rechtszaak over voorbereidt. Maar dat is een intern Duitse aangelegenheid waar we vanuit de NSAC wel melding van gedaan hebben, maar verder geen partij in zijn.

De NSAC is er van overtuigd dat de plannen niet zo nadrukkelijk bijgesteld zouden zijn als in dit proces vanuit VisNedf niet zoveel inbreng zou zijn geweest.

Praktische invulling
Vanuit de NSAC kon VisNed met betrekking tot het maatregelenpakket inbrengen dat de gebiedssluitingen voor Natura2000 niet in isolatie gezien kunnen worden. Er zijn immers in het gebied ook veel windparken in ontwikkeling.

Van belang is aandacht voor de praktijk van controle en handhaving. VisNed wees op de moderne aanpak met Black Box in Nederland. Dat gaat met vallen en opstaan, maar zal uiteindelijk veel beter werken dan grote sluitingen met enorme bufferzones, omdat de traditionele VMS maar 1x per 2 uur pingt.

Recente meldingen vanaf de vloot hadden er voor gezorgd dat vanuit VisNed ook aandacht is gevraagd voor de doorvaart van de gebieden. Om voor de doorvaart het hele tuig eerst scheep te moeten zetten om het vervolgens na de doorvaart weer te moeten uitzetten is niet praktisch en tijdrovend. VisNed heeft daarom gepleit voor doorvaartcorridors waar met de tuigen aantoonbaar boven water en met stoomsnelheid doorvaart toegestaan zal zijn. Hierover volgt nog overleg. 

Natura 2000 Duitsland 200dpi

 

Hoe gaat de Scheveningen groep nu verder?
De agenda in Berlijn was lastminute behoorlijk uitgedund. De voor de Nederlandse visserij zo belangrijke Natura2000 plannen van het Verenigd Koninkrijk voor de North Norfolk Banks and Haisborough and Winterton waren lastminute van de agenda afgehaald. Reden hiervoor was het feit dat er nog geen overeenstemming is tussen de Nederlandse en de Britse overheid.

VisNed heeft er bij de Nederlandse overheid op aangedrongen niet akkoord te gaan, omdat er in dat gebied een enorme samenloop is. Naast Natura2000 gebieden is daar sprake van windparkontwikkeling en liggen ook de recente puls gebieden waar we met de Engelse NFFO afspraken over hebben gemaakt.