Pulsvissers worden geïnformeerd

Nu afgelopen dinsdag het Europees Parlement akkoord gegaan is met de uitkomst van de Triloog-onderhandelingen, met daarin een totaalverbod voor de Pulsvisserij (behoudens een overgangsperiode periode tot 1 juli 2021 voor een beperkt deel van de vloot) heeft de minister gisteren in een brief kenbaar gemaakt hoe zij invulling geeft aan dit besluit. Dit kan niet anders gekwalificeerd worden als desastreuze ontwikkelingen.

 

Voor de groep Pulsvissers met een einddatum  was door LNV eerder al duidelijkheid gegeven. Na de algemene brief van de minister van 22 maart jl. aan alle Pulsontheffing-houders heeft deze groep ontheffinghouders (laatste groep van 42) gedateerd 28 maart 2019 een aanvullende brief van de RVO ontvangen met daarin weergegeven de situatie van het individuele bedrijf met de bevestiging dat per 1 juni 2019 gestopt moet worden. Deze brief is voorzien van een bezwaarclausule.

Na consultatie van onze juridische adviseur is besloten de betrokken leden te adviseren gebruik te maken van deze bezwaarmogelijkheid, zodat termijnen gestuit worden en rechten juridisch veilig gesteld.

Daartoe is vanuit het secretariaat contact opgenomen met de betreffende ondernemers en degene die daarop gereageerd hebben ontvangen deze week de tekst van een gemotiveerd bezwaarschrift met het verzoek deze voorzien van een handtekening z.s.m. in te sturen aan de afdeling Juridische Zaken van de RVO te Zwolle met een cc aan de Uitvoerend orgaan Zeevisserijregelingen te Den Haag.

De leden die bovenstaande actie nog niet gedaan hebben worden verzocht de brief van de RVO d.d. 28 maart 2019 per omgaande te mailen naar het secretariaat van VisNed: info@visned.nl  of gmeun@visned.nl 

De vissers zonder einddatum die een ontheffing hebben ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (20 kotters), hebben gisteren bericht ontvangen dat zij einde dit jaar, per 31 december 2019, moeten stoppen. VisNed zal ook hierover juridisch advies inwinnen en de betreffende leden zo spoedig mogelijk informeren welke stappen ondernomen kunnen worden.

De minister heeft in de brief aan de Pulsvissers wel aangekondigd dat zij het voornemen heeft bij het Hof van Justitie van de EU beroep in te stellen tot nietigverklaring van het pulsverbod. Dit moet gebeuren twee maanden na inwerkingtreding van de nieuwe Verordening Technische Maatregelen, echter het instellen van een beroep heeft helaas geen opschortende werking,

Overigens kregen wij van de Europese Commissie te horen dat de nieuwe verordening 1 juli as. inwerking treedt, terwijl de minister in de brief aan de Kamer de datum van 1 juni noemt. Dit zou voor de groep met einddatum 1 juni toch een maand extra kunnen geven ?

Verder hebben wij de brief van de gezamenlijke coöperaties over lange levertijden van netwerk en vistuigen aan het ministerie van LNV gestuurd maar hier is (nog) niets mee gedaan.

Bijeenkomst met vissers

Tegelijkertijd met de brief van de minister ontvangen de Pulsvissers een uitnodiging voor een door LNV georganiseerde bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt volgende week gehouden; vrijdag 26 april in Van der Valk te Nootdorp, aanvang 15.00 uur.

VisNed heeft nog wel gewezen op het ongelukkige moment mede in verband met Pasen waardoor de vloot later dan gebruikelijk naar zee gaat maar LNV zag geen mogelijkheid voor een ander moment.

Puls in het Verenigd Koninkrijk

Het is een bekend gegeven dat in Engeland Puls kritisch benaderd wordt, met name onder druk van de kleine kustvissers met schepen kleiner dan 10 meter.

Desondanks heeft, tot verrassing van velen, de Engelse overheid vorige week een brief gestuurd aan de Britse Pulsontheffinghouders met daarin de aankondiging dat de MMO met ingang van 16 mei 2019 de ontheffing wil gaan intrekken. Hierbij wordt verwezen naar het besluit van Europa met een totaalverbod voor Puls per 1 juli 2021 en kennelijk wil Engeland daarop al voorsorteren voor de eigen vissers. De betrokken vissers wordt overigens nog de mogelijkheid geboden om bezwaar tegen het voorgenomen besluit in te dienen.

Voor de Nederlandse Pulsvissers heeft dit besluit van de MMO vooralsnog geen gevolgen. Zolang het VK nog in de EU zit blijft Puls mogelijk in Britse wateren. Dit geldt ook als het VK de EU verlaat met een deal want in de Uittredings-overeenkomst staat opgenomen dat het VK dan sowieso tot eind 2020 de EU-bepalingen blijft volgen.

Alleen in een geval van een no deal zou het VK gelijk maatregelen kunnen uitvaardigen tegen bijvoorbeeld Puls in Britse wateren. Maar dit is voorlopig zeker niet aan de orde.

We kunnen na 16 mei 2019 dus in de situatie terecht komen dat er geen Engelse pulsvissers meer zijn omdat het VK afziet van de mogelijkheid om 5 % van de boomkorvloot uit te rusten met Puls maar dat EU-vissers met Puls nog steeds kunnen vissen in Engelse wateren.