Pulsvissers: Graag data inleveren!

Het is belangrijk dat de discussie over pulsvisserij doorgang vindt en dat deze discussie plaatsvindt op basis van feiten, ondersteund met wetenschappelijke informatie. VisNed legt grote nadruk op dataverzameling, data die aan onderzoeker Adriaan Rijnsdorp van WMR beschikbaar gesteld wordt.

 

Wageningen Marine Research (WMR) voert in samenwerking met diverse andere wetenschappelijke instituten (waaronder ILVO) en de visserijsector een grootschalig onderzoek uit naar de effecten van de pulsvisserij op het Noordzee ecosysteem. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is verbonden met de uitgegeven pulsontheffingen. WMR is druk bezig met de afronding van het onderzoek en verwacht begin 2020 het eindrapport te publiceren.

Datalogger groep 1 en 2

Voor het eindrapport zijn echter nog niet alle gegevens binnen, om dit in orde te maken wordt de medewerking van pulsvissers gevraagd. De benodigde gegevens zijn opgeslagen in de data logger en kunnen simpel met een USB-stick worden uitgelezen.

De vissers uit groep 1 en 2 die met het HFK-systeem vissen krijgen deze week een brief van WMR, met daarin een instructie hoe de informatie op de USB-stick gezet kan worden. 

Net als de door de visser verstrekte vangstgegevens per trek (logboek gegevens) zullen de pulsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het genoemde onderzoeksproject.

De vissers die gebruik maken van het Delmeco-systeem zijn nog niet benaderd, dit gebeurt binnenkort. 

Datalogger groep 3

Eerder is aan de vissers van groep 3 gevraagd om de datalogger in te leveren bij de PO of lokale coƶperatie (CIV). Voor zover dit nog niet is gedaan, bij dezen de herinnering. VisNed, WMR en andere betrokken instanties rekenen graag op jullie medewerking, met oog op onderbouwing in het pulsdossier.