Pulsverbod een gegeven: alle hoop vervlogen

Het ministerie van LNV belegde vorige week vrijdag in Nootdorp een bijeenkomst voor gedupeerde Pulsvissers, waarbij de overheid duidelijk was over verwachtingen: elk sprankje hoop werd weggenomen, met tegelijkertijd de oproep om “elkaar toch vooral vast te houden”. De reactie vanuit de zaal was gelaten en ook was er sprake van terechte frustratie. Naast de individuele juridische toetsing, heeft de pulsvloot te maken met het probleem van het niet tijdig beschikbaar zijn van nieuwe vistuigen en netten. Oplossingen voor de korte termijn lijken er niet te zijn, op de lange termijn zijn de vooruitzichten ook somber.

Ondanks toelichtingen van beleidsambtenaren en minister Schouten zelf bleven bepaalde zaken toch onbenoemd, zoals de rol van premier Rutte in het beleidsproces rondom puls, als die rol er al geweest is. Op de brandbrief die begin februari aan Rutte gestuurd is, is nooit een formele reactie gekomen. 

Er werd tijdens de bijeenkomst toelichting gegeven over de procedure bij het Europese Hof, maar ook daar bleven veel vragen open, zoals over de duur van een dergelijke procedure en of een uitspraak bindend is voor een vervolg op het beleidstraject, maar dan gebaseerd op onderzoeksresultaten. Zoals het nu lijkt, is een mogelijke toekomst voor puls afhankelijk van de wil van de Europese Commissie, en niet van harde bewijzen over de verduurzamingsslag. Een kwestie van willen, niet van moeten, een bizarre situatie gezien wat er op het spel staat.

De Minister werd door aanwezigen aangesproken op het feit dat de drie soorten ontheffingen op verschillende momenten aflopen, wat verdeeldheid zaait in de groep getroffenen. De groep vissers die in 'groep 3' zit, heeft het kortste met puls gevist en moet nu als eerste stoppen. Een evenwichtigere verdeling gedurende de overgangsperiode tot 2021 blijft onbespreekbaar, waarbij uit de zaal duidelijk werd aangegeven dat men het gevoel heeft ‘om zeep geholpen te worden’.

Toekomst Puls

Bijdragen aan het verzamelen van onderzoek is en blijft belangrijk om ervoor te zorgen dat de feiten volledig zijn en voor zich spreken. Na 2021, kunnen onderzoeken alleen op heel beperkte schaal worden uitgevoerd. Zelfs de mogelijkheid dat puls (nadat alle onderzoeksresultaten bekend zijn en naar verwachting positief) weer op de Europese agenda komt moet laag worden ingeschat. De Europese Commissie is niets verplicht en als belangrijke lidstaten bezwaren blijven houden is de kans aanwezig dat niemand de politieke moed heeft het pulsdossier weer op te pakken.

Praktische problemen

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat er grote problemen zijn in de levering en fabricage van vistuigen en netten. De VCU uit Urk heeft hierover een verklaring opgesteld, die bij LNV en RVO is ingediend. Het door de minister in Nootdorp gebruikte argument dat ondernemers tijdig op het verbod voor Puls hadden moeten inspelen gaat niet op: tussen LNV en de visserijorganisaties is hierover afgesproken dat betrokken vissers pas in actie hoefden te komen wanneer zij via een brief door het ministerie op de hoogte waren gebracht van de definitieve situatie. Het advies was om af te wachten, want er zou gekeken worden naar ruimte. Die ruimte is beperkt gebleken en de problemen nu des te groter.

Juridische status

Voor bijna alle leden behorend tot een de groep met een einddatum is inmiddels bij de RVO bezwaar ingediend tegen de intrekking van de ontheffing per 1 juni 2019. De groep van 20 die eind dit jaar moet stoppen ontvangen een dezer dagen hierover een beschikking van de RVO. Ook voor de leden in deze groep zal de juridische adviseur van VisNed een bezwaarschrift opstellen.

Wij verzoeken de leden die hiervan gebruik willen maken de RVO-brief te mailen naar het secretariaat via Geert Meun: gmeun@visned.nl