Hoe gaat het verder met de Puls in wateren van andere landen?

In het politieke compromis over Puls, wat vorige week tijdens de Triloog is vastgesteld, staan ook bepalingen over het gebruik van puls binnen de 12 mijlszone. Ook kan de Brexit gevolgen hebben voor gebruik van Puls in Engelse wateren. Onderstaand een zo goed mogelijke duiding van de stand van zaken op dit moment, met betrekking tot toegang tot andere wateren.

Als de nieuwe verordening Technische Maatregelen, met daarin bepalingen over puls, per 1 juni of 1 juli 2019 van kracht wordt dan wordt aan lidstaten de mogelijkheid geboden om, gedurende de overgangsperiode tot 1 juli 2021, in hun eigen 12 mijlszone Puls wel of niet toe te staan.  

Indien daartoe besloten wordt mag de maatregel niet discriminerend zijn en moet de lidstaat hierover de Europese Commissie en betrokken lidstaten informeren. De nieuwe verordening zal deze zomer ingaan, er vanuit gaande dat het Europees Parlement en de Visserijraad in maart of april de nu voorliggende teksten goedkeuren.

We moeten er rekening mee houden dat sommige landen hier gebruik van zullen maken, zeker de nadrukkelijke tegenstanders van pulsvisserij en van landen als België is het afhankelijk van tot in hoeverre zij gehoor geven aan de kritiek van kustvissers ten aanzien van puls. Wellicht dat Belgisch – Nederlands overleg kan leiden tot maatregelen die beperkt blijven tot een kleinere zone.

Brexit

Een ander punt is de Brexit in relatie tot de toekomst van Puls. De laatste dagen komen er steeds meer berichten dat de minister van Visserij in het Verenigd Koningrijk bekend zou hebben gemaakt Puls te gaan weren uit de Britse wateren zodra de Brexit een feit is. Dit blijft dan niet beperkt tot de 12-mijlszone, waar overigens Nederlandse kotters sowieso niet op platvis mogen vissen.

Echter, in dit verband is het van belang of er wel of geen deal komt. Als de nu voorliggende deal aangenomen wordt verandert er niets aan de huidige situatie: dan houdt het VK zich tot eind 2020 aan de nu geldende afspraken uit het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) en dat geldt dan ook voor Puls. Deze transitieperiode is opgenomen in de voorliggende deal.

Komt er geen deal en komt er geen aanpassing van de datum van 29 maart 2019 waarop het VK de Europese Unie verlaat (het geluid over een mogelijk uitstel wordt steeds hardnekkiger) dan zou de Engelse minister wel eenzijdig besluiten kunnen nemen, ook over Puls. Met in het somberste scenario een verbod van Puls in Brits water, ook buiten hun 12 mijlszone.

Maar zover is het nog niet. Het gebruik van Puls tijdens de transitieperiode zal afhankelijk zijn van wat er in het grote geheel rond Brexit besloten wordt; een deal met daarin ook afspraken over het Visserijbeleid of no deal waarbij alles open ligt, ook op het gebied van visserij.

Totdat deze duidelijkheid er is moeten we de afspraken over vrijwillige sluiting van gebieden voor Puls nakomen en dus respecteren.