Minister Schouten maakt toezeggingen niet waar

Nadat de Minister van LNV bekend heeft gemaakt hoe zij om wilde gaan met de pulsontheffingen uit de drie verschillende groepen zijn vanuit VisNed diverse pogingen ondernomen in contact te komen met het Ministerie waarbij aandacht is gevraagd voor diverse knelgevallen. Echter, we moeten vaststellen dat het Ministerie “niet thuis” geeft waardoor een rechtsgang onvermijdelijk lijkt. 

VisNed coördineert het juridische traject voor 19 ondernemers uit groep 3 (pulsontheffingen met een einddatum). Allereerst is via brieven, mails en persoonlijke contacten gepoogd met het Ministerie vanLNV in gesprek te komen om in overleg tot een oplossing te komen. Dat werd jammer genoeg nadrukkelijk afgehouden. Dat maakte een bezwaarprocedure onontkoombaar. Voor VisNed niet de ideale insteek maar wel noodzakelijk om op te komen voor de belangen van haar achterban.

Ten behoeve van de betrokken ondernemers zijn bij de RVO bezwaren ingediend, waarover vorige week vrijdag in Den Haag een hoorzitting is gehouden. Natuurlijk heeft VisNed hierbij gewezen op het spoedeisende karakter en op bepaalde ontwikkelingen die een oprekking van de einddatum van 1 juni rechtvaardigen en nodig maken.

De meest prangende vraag was of de Minister de datum waarop de vissers uit 'groep 3' moeten stoppen zodanig wil kiezen dat sprake is van een ‘redelijke overgangstermijn’ zodat deze vissers zonder nog meer schade (want schade is sowieso aan de orde) kunnen overschakelen op een andere vismethode.

De Minister zou daarmee invulling geven aan toezeggingen gedaan in haar brief aan de Tweede Kamer en aan de sector en ook geeft zij daarmee uitvoering aan een Kamermotie over dit vraagstuk.

In de brief van 19 februari aan de Tweede Kamer schrijft de Minister zelf o.a. “:……..Ook voor deze groep moet door het Kabinet worden bezien hoe zij de gelegenheid kunnen krijgen een alternatief vistuig voor te bereiden.“

Genoemde bijna unaniem aangenomen motie van Mevrouw Dik-Faber van de Christen Unie luidt o.a. : …….verzoekt de regering, de kotters waarvan de pulsvergunning al spoedig afloopt kort te verlengen totdat de nieuwe verordening in werking treedt; verzoekt de regering tevens een transitiepad uit te werken voor de kotters die voorzien zijn van het pulstuig, zodat zij met hun onderneming verder kunnen,..

Op een brief van VisNed van eerder deze maand, waarin gevraagd werd om meer tijd en flexibiliteit, werd begin deze week een teleurstellend en eigenlijk 'nietszeggend' antwoord ontvangen. Teleurstellend omdat er geen millimeter ruimte wordt geboden en nietszeggend omdat geen moeite werd genomen om inhoudelijk in te gaan op de twee belangrijkste punten die door VisNed naar voren zijn gebracht, namelijk: het pas op 1 juli (of zelfs later) van kracht worden van de nieuwe EG-verordening Technische Maatregelen en de situaties waarbij vissers buiten hun schuld niet tijdig over ander vistuig en nieuwe netten kunnen beschikken.

Naast de procedure bij de RVO is inmiddels bij de Rechtbank Rotterdam een voorlopige voorziening gevraagd. We zijn in afwachting van een datum voor het Kort Geding, waarschijnlijk kan dat komende dinsdag plaats vinden.

De Minister heeft de afgelopen maanden meerdere keren aangegeven “naast de vissers te staan” en “alles in het werk te stellen om de noodzakelijke terugkeer naar de boomkor zo geleidelijk mogelijk te laten plaats vinden”, maar gezien de teleurstellende reacties tot nu toe vanuit haar Ministerie moeten we onderhand concluderen dat het warme maar helaas holle woorden zijn geweest.

Er wordt voor deze groep getroffen vissers gewoonweg geen vinger uitgestoken. Toezeggingen worden niet nagekomen en zelfs Kameruitspraken genegeerd. Onder de gegeven omstandigheden zouden deze vissers van de minister en haar ambtelijke top toch wel een andere en meer begripvolle opstelling mogen verwachten? Helaas wordt er niets gedaan om het leed voor deze vissers te verzachten, integendeel.

Zoals diverse keren aangegeven, wil VisNed we graag in constructief overleg komen om de vloot verder te helpen. Daartoe zijn we nog steeds bereid en dan kan ook afgezien worden van procedures, maar daarvoor is wel een uitnodiging nodig van een overheid die niet met de rug naar de getroffen vissers toe gaat staan.