Pulsbesluit: Het vertrouwen in Europees beleidssysteem is weg

Het Europees Parlement stemde afgelopen dinsdag in met het pakket aan Technische Maatregelen, ten koste van de pulsvissers. Een besluit wat lijnrecht in gaat tegen het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) wat er voor moet zorgen dat de visserij ecologisch, economisch en sociaal duurzaam is. Pulsvisserij is een techniek die wetenschappelijk bewezen beter is voor zowel de natuur als de visserijondernemer. Een terugslag op veel fronten: onderzoekssamenwerking, innovatie, verduurzaming, bedrijfsopvolging, regionale economie.

 

Het totaalverbod op Pulsvisserij slaat alle inzet uit de sector dood. Ook op gebied van Ruimtelijke Ordening op Zee, waar de mega ruimteclaims van Windparken en Natuurafsluitingen de volgende dreun aan visserij gaan uitdelen. Het toekomstperspectief voor gezonde familiebedrijven wordt zo in rap tempo om zeep geholpen. Het totaalverbod op Pulsvisserij betekent dat uiteindelijk slechts 5% van de vloot van elke lidstaat mag blijven Pulsvissen tot 1 juli 2021. Daarna is er een totaalverbod.

Europarlementariërs Peter van Dalen (SGP-CU), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) hebben gepoogd door middel van een aparte stemming pulsvisserij alsnog toe te laten in de Europese Unie. Met deze stemming stelden deze Europarlementariërs voor om het advies van de Europese Commissie te volgen, namelijk een volledige vrijgave van Pulsvisserij in de Europese Unie. Helaas werd deze zogeheten ‘separate vote’, voor de stemming over de Verordening Technische Maatregelen weggestemd.

Ketenbreed probleem

Het verbod op Pulsvisserij is niet alleen een probleem voor Pulsvissers, ondernemers die zwaar geïnvesteerd hebben in de techniek. Het is een sectorbreed probleem, want de faciliteiten aan wal worden gedragen door een relatief kleine groep ondernemers. Denk aan afslagen, vishandelaren, toeleveranciers, onderzoeksinstituten en visserijonderwijs.

Bemanningsprobleem

Het verbod op Pulsvisserij doet de waarde van bedrijven verdampen, de kosten zullen stijgen door een toename van brandstofverbruik en onderhoud. Bemanningsleden verdienen daardoor straks minder, waardoor het overstappen naar andere maritieme sectoren voor hen aantrekkelijker wordt. Gebrek aan gekwalificeerde bemanningen wordt een afknellende factor. Ook bedrijfsovername, wat nu in de landbouw en visserij al een zorgelijk dossier is, zal nóg complexer worden.

Verdwenen vertrouwen

Het Pulsverbod heeft als gevolg dat vissers hun vertrouwen in het Europese beleidssysteem verliezen. Vissers ontwikkelden in samenwerking met de wetenschap en aangemoedigd door natuurorganisaties zoals WNF en Stichting de Noordzee de pulstechniek als antwoord op vragen over bodemberoering, hoog brandstofverbruik en ongewenste bijvangst.

Daardoor droegen de Pulsvissers in grote mate bij aan de maatschappelijke eisen die aan visserij gesteld worden. Ondanks de positieve wetenschappelijke onderzoeksresultaten en het feit dat de onderzoeksprogramma’s nog niet afgerond zijn, heeft Europa zich laten misleiden door leugens van voornamelijk de Franse NGO Bloom. Ondanks de inzet van de Nederlandse Europarlementariërs kon niet voorkomen worden dat de EU onze kottersector terug in de tijd heeft geworpen.

Mentale klap

Naast economische schade is er de mentale dreun die vissers te incasseren kregen. Verplicht terug in de tijd. Het zicht op een duurzame toekomst is verdwenen. Bemanningsleden laten weten uit te zien naar banen in andere maritieme sectoren. Kinderen twijfelen of ze het bedrijf van hun ouders wel moeten overnemen. Ouders weten niet of het nog wel verantwoord is hun bedrijf aan (een van) hun kinderen over te doen. Visserijscholen hebben problemen met de instroom van nieuwe leerlingen. Kortom: De rek en de motivatie is er bij de Pulsvissers helemaal uit en het zal nog wel even duren eer die terug is, als dat al het geval zal zijn.

Puls: het blijft een duurzame oplossing

Het wrange van het Pulsverbod is dat de sector nu wordt gestimuleerd om te innoveren en er is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit een nationaal innovatiefonds. Een sigaar uit het regeerakkoord die nu al vijf keer gepresenteerd is. Mooi, heel mooi, maar de oproep om te innoveren slaat stuk op het feit dat er gevraagd wordt om een oplossing voor een probleem dat al opgelost is. Puls is immers tot nu toe de meest duurzame manier om optimaal tong te vangen. Het vragen aan vissers om motivatie op te brengen om een reeds opgelost probleem te gaan oplossen is op dit moment overvraagd.

Toch gaat VisNed zich met anderen inzetten om te bekijken hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over puls, ook met oog op de onderzoeksresultaten die dit jaar beschikbaar komen. Het is belangrijk om te kijken wat de daadwerkelijke belemmeringen zijn voor het toelaten van Pulsvisserij en wat de condities zijn waaronder die toelating bespreekbaar zou worden. Daarvoor is overleg nodig met visserijorganisaties, overheden, politici, wetenschappers en NGO’s in Nederland en rondom de Noordzee. Overleg gebaseerd op feiten, wetenschappelijk onderbouwd, met een open oog voor ieders toekomst waarbij we niet alleen kijken naar techniek, maar ook naar de mens.