MSC - garnalen update

Afgelopen maandag kwam de stuurgroep MSC – garnalen bijeen in het Duitse Oldenburg. In deze stuurgroep werken de PO’s uit Denemarken, Duitsland en Nederland samen op het gebied van MSC in de garnalenvisserij. Op basis van het managementplan moeten voor het beheer van de garnalenstock diverse regels worden toegepast en op worden toegezien. In Nederland vindt dat plaats onder de paraplu van de CVO. Hieronder een opsomming van de belangrijkste bepalingen.

 

Maaswijdte

In het managementplan is vastgelegd dat de te gebruiken maaswijdte in de garnalenvisserij dient te worden verhoogd. Op dit moment is de maaswijdte 22 mm. Deze moet met ingang van 1 mei as. verhoogd worden naar 24 mm. Er is ook een mogelijkheid om in plaats van verhoging van de maaswijdte andere beperkende maatregelen toe te passen zoals stilligweken. Nederland gaf in de vergadering aan voorstander te zijn van het toepassen van alternatieven maar Duitsland en Denemarken wilden vasthouden aan de maaswijdteverhoging, waartoe dan ook besloten werd. Voor het bepalen van de maaswijdte wordt de Deense interpretatie van de regelgeving toegepast wat in de praktijk betekent dat er sprake is van een overtreding wanneer de maaswijdte kleiner is dan 22,1 mm.

Ziftselpercentage

Een ander punt waarop toezicht plaats vindt is het ziftselpercentage. In het managementplan staat hierover de volgende bepaling: “het  ziftselpercentage  voor  een  vaartuig  mag,  gemiddeld  genomen  over  2  aansluitende kalenderweken  (beginnend  met  week  1  +  2),  niet  hoger  zijn  dan  15  %  van  de  totale aanlanding. Ziftsel is gedefinieerd als ondermaatse grijze garnalen; de totale aanlanding is ziftsel plus alle marktwaardige grijze garnalen.”

Ook zeefstations aan land dienen aan voorwaarden te voldoen, bijvoorbeeld minimale opening spijlen 6,8 mm. Daarop wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke controleur. Hiervoor wordt op dit moment op de visafslag Lauwersoog ook een proef gedaan waarbij gebruik gemaakt wordt van camera’s.

Vistuig

Aan het gebruik van het vistuig zijn ook een aantal voorwaarden verbonden, zoals lengte boomkor (18 meter exclusief de schoenen), gewicht voor 2 tuigen max. 4.000 kg, verplichting gebruik zeeflap.

Andere zaken zijn een goedgekeurde spoelsorteermachine en de verplichting tot registratie van ETP-soorten (zeldzame soorten). Vissers worden opgeroepen dit voortdurend te blijven doen.

PAP - garnalen

Aangezien de CVO vorige week weer garnalen op moest komen is met ingang van deze periode van 2 weken het maximale aantal uren per week terug gebracht naar 36 uur (periode van 2 weken: 72 uur).

Binnen de PAP-garnalen wordt ook overlegd over stilligweken met name tijdens de periode dat in Marokko dankzij Islamitische feesten de pelcapaciteit tot een minimum beperkt wordt. Hierbij wordt met name gekeken naar de weeknummers 22, 23, 31, 32 en 33. In tegenstelling tot bepaalde berichtgeving zijn hierover nog geen definitieve besluiten genomen. De garnalenvissers worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.