PAP-regeling Noorse kreeft verhoogd

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok mag een hogere hoeveelheid aangevoerd worden in vergelijk met de voorgaande periode.

Op grond van de vangstmogelijkheden en de vraag vanuit de markt, waarbij er van uitgegaan wordt dat er voldoende ruilmogelijkheden blijven, heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid te verhogen.

In de nieuwe vierweekse periode met ingang van maandag 15 augustus as. wordt de aan te voeren hoeveelheid verhoogd van 16.000 kg naar 20.000 kg staan. De heffing geldt ter financiering van buitenlandse ruilen.

De volledige aanvoerregeling Noorse kreeft ziet er als volgt uit:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 20.000 kg per periode van 4 kalenderweken.  Het nieuwe blok is week 33 t/m week 36, van maandag 15 augustus tot maandag 12 september 2022. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 20.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 1.000 kg zodat daarnaast maximaal 19.000 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: Er geldt een heffing van € 0,15 per kg aangevoerde Noorse kreeft, en € 0,45 per kg staartjes

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.