Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren is verlaagd en flexibiliteit is geschrapt.

Aanvoer en ruilen

Ondanks de doorgevoerde ruilen en de toegepaste aanvoerrestrictie zien de PO’s dat de uitputting van het Noorse kreeft quotum hard gaat. Aanvoeren variëren tussen 40 – 68 ton per week.

Vangsten zijn goed en ook zijn er meer vaartuigen die op Noorse kreeft vissen. Dit heeft er toe geleid dat de PO’s hebben moeten besluiten de vangsthoeveelheid naar beneden bij te stellen ten opzichte van het vorige blok 7.

In het nieuwe vierweekse blok 8 de hoeveelheid op 14.000 kg gezet. De flexibiliteit van voorschot nemen van maximaal 1.000 kg is geschrapt.

Gedurende blok 8 wordt door de PO’s wel een evaluatiemoment gepland om te beoordelen in hoeverre vangsten en uitkomsten van internationale ruilvoorstellen aanleiding geven om tussentijds het bloktotaal aan te passen.

We zijn in afwachting van goedkeuring van twee nieuwe ruilen met het VK, daarmee is nog niet de volledige behoefte gedekt maar we hebben ook naar andere lidstaten nog wat lijntjes uitstaan.

Aanvoerregeling

De afspraken binnen de CVO (alle NL-PO’s) voor aanvoer kreeftjes Nederlandse schepen luiden met ingang van maandag 11 oktober 2021 dan ook als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 47.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het 8e blok is week 41 t/m week 44, maandag 11 oktober tot maandag 8 november 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 14.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 700 kg zodat daarnaast maximaal 13.300 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

Bij vragen en/of opmerkingen kunnen de leden contact opnemen met hun PO.