Verzoek schrappen Nederlandse regels bescherming kabeljauw

Op de Noordzee zijn sinds de Brexit drie partijen verantwoordelijk voor het visserijbeheer, er ontstaat onderhand een lappendeken aan Technische maatregelen, wat voor de visserman ondoenlijk wordt om alles bij te kunnen houden en correct toe te passen. VisNed vraagt nationale maatregelen die nut en noodzaak hebben verloren te schrappen.

Sinds 1 januari is Brexit realiteit wat betekent dat de Britten hun eigen wateren beheren wat naast Noorse regels en technische maatregelen in EU-wateren zorgt voor afwijkende regels. In vorige nieuwsbrieven en ook in deze staan hiervan voorbeelden.

Medio 2008 werden in de EU nieuwe maatregelen genomen voor extra bescherming van kabeljauw, onder andere een Europese zeedagenregeling en Technische maatregelen. Om de zeedagenbeperking te reduceren kon een lidstaat aanvullende maatregelen nemen. Nederland koos hiervoor en paste een systeem toe van Real Time Closures (RTC’s) en zwaardere technische aanpassingen aan de netten in de TR-vloot.

Tien jaar later, in 2018, werd dit stelsel overboord gezet en kwam er op de Noordzee een allesomvattend meerjarig beheerplan voor demersale bestanden in de Noordzee geïntroduceerd. Feitelijk konden toen alle nationale maatregelen ook ingetrokken worden, wat in andere lidstaten ook is gedaan maar wat in Nederland niet gedaan werd. 

Met de introductie van het meerjarig beheerplan kwam een eind aan de Zeedagenregeling en de maatregelen voor extra bescherming van kabeljauw etc. Ook werd in Europees verband de splitsing tussen TR en BT geschrapt.

Feitelijk konden toen alle nationale maatregelen ook ingetrokken worden, wat in andere lidstaten ook is gedaan maar wat in Nederland niet gedaan werd. Het schotje tussen TR en BT bestaat nog steeds in afwachting van een discussie over de toekomst van de kottervloot wat moet leiden tot de Kottervisie. Verder kan gedacht worden aan de extra Technische maatregelen bij het gebruik van netten in TR1 en TR2 die ook nog steeds van toepassing zijn. 

Nu de verplichting tot deze maatregelen niet meer opportuun zijn wil VisNed dat LNV deze alsnog zo spoedig mogelijk schrapt. Daartoe is recent een officieel verzoek ingediend.

Dit houdt dus mede verband met de situatie dat we sinds augustus 2019 in de EU een nieuwe verordening Technische maatregelen hebben, met o.a. als doelstelling vereenvoudiging van regelgeving  en sinds 1 januari jl. de Brexit waarbij we vast moeten stellen dat in Britse wateren er inmiddels een scala aan andere technische maatregelen gelden.

Het is mede daarom urgent geworden voor Nederlandse vissers, opererend in TR, dat nationale regels, die afwijkend zijn van EU-regels, geschrapt worden. Voor deze vissers ontstaan onwerkbare situaties en aangezien deze vissers niet op kabeljauw vissen schieten deze maatregelen hun doel voorbij, zo is het verzoek door VisNed beargumenteerd.