Aanlanding wind op zee

Een aantal maanden geleden werd vanuit de Noordelijke regio verbaasd en verontwaardigd gereageerd op de keuze die door het Ministerie van EZK gemaakt werd aangaande het kabeltracé behorend bij Net op Zee Ten Noorden van de Wadden. De ontwikkelingen van dit kabeltracé zijn nu vertraagd en er worden nieuwe voorstellen bekeken, maar stilstaan doet de uitrol van wind op zee niet.

De aan te leggen windparken kunnen niet zonder de kabels die nodig zijn om de energie aan wal te brengen. Hoewel de grootschaligheid van de windparken enorme milieueffecten kan hebben, lijkt de uitrol van wind op zee niet ter discussie te staan.

Wel wordt er, vanwege de kritiek op de kabeltracés in het Noorden, opnieuw onderzoek gedaan naar de alternatieve tracé opties en er zijn daarbij ook helemaal nieuwe tracéroutes aangedragen als alternatief voor de huidige keuze.

In de gesprekken over de aanlanding van de kabels wordt het Omgevingsberaad van de Agenda voor het Waddengebied betrokken, hier levert de visserij inbreng over via het Waddenzee Visserij Platform. Ook wordt het Noordzee Overleg geconsulteerd, alsmede de regio's en andere betrokkenen via het VAWOZ project. 

Wanneer er relevante ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte.