Stikstofregelgeving en visserij besproken in Waddenzee Visserij Platform

Er zal met de aanvraag van de nieuwe Wnb-vergunning die in 2023 nodig is rekening gehouden moeten worden met de regelgeving rondom stikstof. Het Waddenzee Visserij Platform (WVP) heeft hier een apart overleg voor georganiseerd, wat op 5 juli j.l. plaatsgevonden heeft.

Vanuit de organisaties is veel aandacht voor de stikstofregels, daar deze ook voor de visserij zullen gaan gelden wanneer het gaat over de Wnb-vergunning plichtige activiteiten. Hieronder valt ook de garnalenvisserij in de Waddenzee en Noordzee-kustzone. 

Wat dit precies betekent voor de sector wordt momenteel breed bekeken, zo wordt er toelichting op het Aerius model verkregen (in relatie tot visserij) en lopen er diverse verkenningen om door technische aanpassingen en alternatieve brandstoffen en voortstuwing de stikstof uitstoot te reduceren. 

Wat steekt bij de stikstofregels is vooral de willekeur van het beleid. Activiteiten die niet Wnb-vergunningplichtig vallen buiten de stikstofregels, terwijl de relatief kleine garnalenvisserij zich in allerlei bochten moet wringen om te voldoen aan arbitraire normen. Ook de landbouw worstelt hiermee getuige de boerenprotesten afgelopen week.

De visserijsector is partner in het Green Shipping project, dat vanuit het Waddenfonds wordt gefinancierd. Het doel is om te komen tot korte- en langetermijn praktische oplossingen, die moeten zorgen voor langdurig perspectief en een algehele reductie van uitstoot.