Duitse N2000 plannen Sylt niet van tafel

Meer dan vier weken geleden hebben VisNed, NVB en Rousant samen een alternatief voorstel voor gebiedsbescherming in de Sylt naar het ministerie van LNV gestuurd. Afgelopen week is daar overleg over geweest. De economische belangen van vissersfamilies moeten worden meegewogen, maar het is een complex (politiek) proces.

De lidstaten op de Noordzee hebben in 2018 afspraken gemaakt over het beschermen van natuurwaarden in de Sylt. In deze afspraken ging het onder meer over sluitingen voor bodemberoerende visserij, met uitzondering van garnalenvisserij.

De wetenschappelijke adviseurs van de Europese Commissie vonden dat Duitse voorstel onvoldoende en adviseerden een volledige sluiting voor alle visserij. 

Duitsland nam dat advies over, waar groot protest tegen kwam. Er is immers geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de natuurwaarden verbeteren als garnalenvisserij wordt verboden. Toch is de druk opgevoerd en Duitsland moet en zal tot sluiting over gaan.

VisNed en NVB hebben in reactie op de Duitse voorstellen een alternatief plan aan LNV gepresenteerd, mede namens PO Rousant. Ondertussen heeft LNV de economische gevolgen van diverse varianten van sluitingen uit laten rekenen. Afgelopen week werd de stand van zaken doorgenomen.

VisNed stelde in het overleg deze week veel vragen bij de gepresenteerde cijfers over de sociaaleconomische impact van sluitingen. Vanuit Wageningen Economic Research (WEcR) werd een schatting van de afname van de totale besomming gepresenteerd.

De sociaaleconomische impact is echter veel meer dan het pure verlies van besomming. Het verlies aan besomming leidt immers tot een verliesgevende situatie bij familiebedrijven, wat tot faillisement kan leiden. De vraag is namelijk ook of deze misgelopen vangsten elders te compenseren/vangen zijn.

Maatwerk in onderbouwing van beslissingen is nodig, want een algeheel (gemiddeld) besommingsverlies is nietszeggend, dit kan voor een bedrijf amper impact hebben terwijl andere bedrijven het merendeel van hun jaarinkomen verliezen.

Dat scenario leidt ook tot schade aan de bedrijvigheid op havens bij onderhoudsbedrijven en visafslagen. Daarover en over kaartbeelden wil VisNed graag in overleg met de onderzoekers van WEcR.

Via de PO’s wordt hierover op korte termijn een overleg georganiseerd met inachtname van de RIVM richtlijnen, waar betrokken leden worden gevraagd om aan te sluiten. Uitnodigingen volgen via de PO’s.