PAP-regeling tong

Een belangrijke taak voor Producenten Organisaties (PO's) is om in de markt vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en marktverstoringen zoveel mogelijk tegen te gaan. Al enige tijd wordt overleg gevoerd over een eventuele noodmaatregel in het kader van de PAP-tong. Tot dusver leidt dit overleg nog niet tot conclusies en besluitvorming. 

Gelukkig hoeven, met uitzondering bij garnalen en in het verleden schol, de PO’s niet vaak te sturen of in te grijpen, omdat onze aanvoer doorgaans marktconform afgenomen wordt. Dit bijzondere jaar is echter alles anders en van de PO’s wordt meer inzet gevraagd.

Lockdowns en sluitingen

Toen de visserijsector in maart dit jaar geconfronteerd werd met de gevolgen van COVID-19 maatregelen in Europa (horecasluitingen en algehele of gedeeltelijke lockdowns) had dit ook gevolgen voor de afzet van onze producten. 

Met name de vraag naar duurdere demersale soorten (tong, tarbot, griet) en Noorse kreeft daalde aanzienlijk, wat zorgde voor grote prijsdalingen op de visafslagen, soms tot 40%.

In CVO-verband zijn toen maatregelen genomen, namelijk: vistijdvermindering per week. In de periode maart tot juni 2020 konden vissers gebruik maken van de stilligregeling en voor vissers op Noorse kreeft was er sprake van aanzienlijke beperkingen in aanvoerhoeveelheden. 

De handel gaf toen aan dat ondanks deze maatregelen een groot deel van de aanvoer van deze soorten ingevroren is en deze voorraden zijn lang niet verkocht.

Veel 'nieuwe' tong

Sinds augustus is er wat betreft tong een nieuwe  sterke jaarklasse in de vang gekomen. Dit, in combinatie met nieuwe COVID-19  maatregelen heeft er voor gezorgd dat de prijs opnieuw is gedaald en de aanvoer weer grotendeels ingevroren wordt. 

Sinds eind september 2020 overleggen de PO’s nagenoeg elke week over de marktontwikkelingen van onder andere tong en of maatregelen wenselijk, nodig en toegestaan zijn.

We moeten vaststellen dat hierover verschillend gedacht wordt door PO’s. Er zijn PO’s die vinden dat, gezien de bijzondere omstandigheden, de tijd rijp is om maatregelen te treffen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, in de vorm van een vistijdbeperking. 

Er zijn eveneens PO’s die vinden dat ondanks de omstandigheden er geen maatregelen nodig zijn en dat ook nu “de markt zijn werk moet doen”.

CVO in patstelling

Afgelopen woensdag stond het agendapunt “noodmaatregel PAP-tong” opnieuw op de agenda van de CVO. Van alle relevante PO’s lag informatie op tafel hoe er tegen de zaak aangekeken wordt.

We moeten concluderen dat we in een patstelling verkeren, ook omdat de bereidheid tot het zoeken naar consensus of grote gemene deler niet altijd aanwezig is. Omdat overeenstemming over nut en noodzaak de basis vormt voor een maatregel, ontbreekt die basis momenteel voor gedragen uitkomsten.

De besluitvorming rond PAP-maatregelen vindt doorgaans plaats op basis van het wisselen van argumenten en het in gezamenlijkheid zoeken van een overeenstemming in CVO-verband.

Daar er nu in dit geval geen sprake is van overeenstemming, komen de PO’s op dit moment niet verder. Het is heel jammer dit hier en nu te moeten constateren. Binnenkort wordt het overleg nog wel voortgezet.