Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen gehonoreerd

Deze week ontvingen wij van de Divisie Juridische Zaken van de NVWA het besluit dat het bezwaar van VisNed tegen de NVWA-facturen voor het in rekening brengen van keuringskosten voor voedselveiligheid gegrond is. De facturen over 2016 en 2017 worden nu ingetrokken en de in rekening gebrachte kosten worden door de NVWA aan vissers terugbetaald.

Zoals eerder aangegeven werden de keuringen in het kader van toezicht op voedselveiligheid tot de opheffing van het Productschap Vis in medebewind uitgevoerd door de buitendienst van het Productschap, de kosten hiervoor werden gedragen door het ministerie van LNV.

Bij de opheffing van het Productschap en de overgang hiervan naar de NVWA zijn afspraken gemaakt over de kosten. Vanaf 2018 ontvingen eigenaren van kotters echter facturen van de NVWA voor keuringskosten voor voedselveiligheid van vis en garnalen. 

Naar aanleiding van de facturen over 2016 en 2017 is in samenspraak met onze advocaten van Wybenga Advocaten te Rotterdam in 2018 een bezwaarprocedure opgestart waarvan de behandeling vertraging opliep omdat via een WOB-procedure informatie boven water moest komen.

In het bezwaar waren VisNed en de aangesloten leden (alle bedrijfsnamen waren opgesomd) de bezwaarmakers.

Advies Ministerie van VWS

In juni 2020 vond een hoorzitting plaats voor de bezwaar- en adviescommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze commissie adviseerde in september om de facturen te herroepen.

Begin september bleek dat de NVWA in eerste instantie niet van plan was om het advies van de commissie op te volgen. VisNed heeft alle zeilen bijgezet en aan de NVWA duidelijk gemaakt dat de facturen moeten worden ingetrokken. Gelukkig is de NVWA alsnog tot inkeer gekomen.

Motivering

De bezwaren van VisNed en de individuele leden zijn uiteindelijk gegrond verklaard. Ons verweer is overgenomen: De kosten voor de gedane inspecties door de NVWA zijn in genoemde jaren op grond van een onvoldoende duidelijke wettelijke grondslag bij betrokken visserijbedrijven onterecht in rekening gebracht.

Dit betekent dat de facturen van 6 april 2018 over het jaar 2016, alsmede de facturen van 31 mei 2019 over het jaar 2017, ongedaan worden gemaakt en de reeds betaalde bedragen zullen aan betrokken visserijbedrijven worden teruggestort.

Wij hebben begrepen dat over deze bedragen ook wettelijke rente verschuldigd is. Wij hebben navraag gedaan bij de NVWA hoe de verdere afwikkeling en terugbetaling zal gebeuren.

Bezwaar voor de periode 2018 en 2019

Het positieve besluit over de hierboven genoemde bezwaarprocedure gaat over de facturen voor 2016 en 2017. In 2020 heeft de NVWA ook facturen gestuurd voor de keuringen op voedselveiligheid in de jaren 2018 en 2019. Ten aanzien van deze facturen heeft VisNed binnen de daarvoor gestelde termijn eveneens bezwaar aangetekend. 

Wij verwachten dat de gunstige uitspraak met betrekking tot 2016/2017 ook positief uitwerkt voor het ingediende bezwaar tegen de facturen voor 2018 en 2019. Uiteraard moeten we de definitieve beslissing eerst afwachten, waarbij we verwachten dat deze beslissing aanvang december zal worden genomen.

Een grove berekening geeft aan dat in deze vier jaar de NVWA tenminste € 200.000,00 aan keuringskosten bij de leden van VisNed in rekening heeft gebracht, een bedrag wat dus bij positief besluit weer terugvloeit naar onze leden.