Activiteiten Noordzeeadviesraad verder onder druk

Deze week vergaderde de Noordzeeadviesraad (NSAC), uiteraard gezien de omstandigheden digitaal en verdeeld over 2 dagen, uitgebreid over veel zaken. Interne spanningen nemen toe, Brexit laat diepe sporen na, het functioneren van Adviesraden staat door al deze zaken onder grote druk.

Er waren twee bijeenkomsten van de NSAC; het Uitvoerend Comité onder voorzitterschap van de Deense visserijbestuurder Kenn Skau Fischer en de Algemene Jaarvergadering onder leiding van Guus Pastoor (Visfederatie).

Na het welkomstwoord van de nieuwe Directeur-Generaal van DG MARE van de Europese Commissie, mevr. Charlina Vitcheva, die uiteraard wees op het belangrijke werk van de Adviesraden, kwam het gesprek al snel op het functioneren van de Noordzeeadviesraad maar feitelijk geldt deze vraag voor alle AC’s. Diverse milieuorganisaties hebben forse kritiek geuit op het functioneren van de Adviesraden, waarbij meerdere NGO’s hun lidmaatschap hebben beëindigd.

Volgens de nieuwe Directeur Generaal van DG MARE zou dit een stap terug zijn voor iedereen en in het bijzonder voor de NGO’s zelf, gevolgd door de oproep om aan tafel te blijven. In ieder geval vindt eind volgende maand op initiatief van de Europese Commissie een bijeenkomst plaats tussen betrokken partijen met als inzet om deel te blijven nemen in de Adviesraden.

Het opstappen van de NGO’s is gekoppeld aan hun verandering van opstelling in het overleg. Voorheen waren ook de natuurorganisaties gericht op constructief overleg met als doel een gezamenlijk advies.

Dit is echter de afgelopen paar jaar anders geworden; ze zijn activistischer en eisen bijna altijd dat hun standpunten ongewijzigd, al is het dan als minderheidsstandpunt, worden opgenomen in de adviezen.

Helaas geldt dit ook voor de Nederlandse NGO's, waarbij de vertegenwoordiging van Stichting De Noordzee bij de adviesraden de kroon spant. Deze gang van zaken zorgt voor veel spanning en wantrouwen, ook in persoonlijke verhoudingen. Het werk vanuit het secretariaat lijdt hier ook onder, en dat is zonde.

Ook deze week vond een incident plaats. Er werd aan de NSAC advies gevraagd over N2000-maatregelen in het Kattegat, hierover was na jaren praten een gezamenlijk standpunt geformuleerd van de Deense en Zweedse visserijsector met het Deense Wereldnatuurfonds. Echter, op echt het allerlaatste moment kwam er een gewijzigde inbreng vanuit de NGO’s, waarbij verlangd werd dat dit als minderheidsstandpunt opgenomen zou worden.

Visserijdossiers

Gelukkig werd er ook stilgestaan bij diverse inhoudelijke dossiers, waarbij het Duitse voorzitterschap van de Raad, de Europese Commissie het Belgische voorzitterschap van de Scheveningengroep inzicht gaven van zaken die in de verschillende gremia gepasseerd zijn.

In dit verband kwamen aan de orde;

  • de nieuwe controleverordening (o.a. discussie over CCTV, waarbij een pilotproject sowieso uitgesteld is ),
  • Aanlandplicht (de Discardsplannen t.b.v. de uitzonderingen),
  • Brexit dat richting EU-VK-Noorwegen-onderhandelingen gaat over de voorstellen voor TAC’s 2021. De Europese Commissie heeft nog maar 32 bestanden die het zelfstandig kan vaststellen, alle andere bestanden moeten wachten op besluiten van de 3 partijen.
  • De verordening Technische Maatregelen met discussie over de definities voor visserij op bepaalde soorten als doelsoort en aanbevelingen over gebruik in de scholbox
  • De Duitse plannen voor N2000 in de Sylt die de garnalenvisserij hard dreigen te raken.

Ondanks de interne problemen heeft de NSAC veel dossiers op tafel liggen, hierbij wordt gebruik gemaakt van Focusgroepen, in totaal zijn er voor de verschillende onderwerpen 8 werkgroepen actief waar VisNed in de meeste hiervan deel neemt.

Huishoudelijke zaken

In beide vergaderingen moest ook aandacht geschonken worden aan een aantal huishoudelijke zaken. Helaas waren het de laatste bijeenkomsten waarin onze Britse collega’s actief deel namen. Er wordt gekeken naar een constructie waarbij de Engelsen en Schotten op uitnodiging als waarnemers deel kunnen blijven nemen. Samenwerking blijft ondanks Brexit essentieel.

Eerder dit jaar was Barrie Deas (Engeland) al terug getreden als voorzitter van de Demersale werkgroep en opgevolgd door de Française Caroline Gamblin. Nu trad de Schot Maike Park terug als vicevoorzitter van het Uitvoerend comité, hij werd opgevolgd door de Peter Breckling uit Duitsland. 

Het jaarverslag 2019 – 2020 en het werkprogramma 2020 – 2021 werden goedgekeurd alsmede het financiële verslag waarbij opviel dat de beschikbare budgetten tot nu toe voor 41% benut waren dankzij COVID-19 waardoor sinds maart bijna uitsluitend via internet vergaderd wordt.