Overleg over beheer kabeljauw weer opgestart

Kabeljauw blijft het zorgenkindje in de Noordzee. Daarom overlegt de Europese visserijsector Noordzeebreed opnieuw over het laatste ICES-advies om te bezien welke maatregelen in praktische zin mogelijk zijn om het bestand weer in de lift te krijgen.

Nadat vorig jaar het ICES-advies van Noordzee-kabeljauw drastisch naar beneden werd bijgesteld, heeft de Europese visserijindustrie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voorstellen gedaan over het beheer van kabeljauw. Dat leidde tot aanvullende maatregelen en een minder ingrijpende korting op de TAC.

In dit overleg nemen vertegenwoordigers uit Engeland. Schotland, Noorwegen, Denemarken, België en Nederland deel. Hierbij is heel belangrijk dat, ondanks Brexit, de Britten deelnemen evenals niet EU-lidstaat Noorwegen.

ICES-advies

In het overleg van vorige week is het ICES-advies 2021 besproken, evenals een document van de Deense visserijbioloog in dienst van de Deense PO.

Het ICES-advies is omgeven met grote onzekerheden, de kwaliteit van het advies wordt ernstig betwijfeld. Ook wordt aangegeven dat de tabel met opties voor management feitelijk geen wetenschappelijk advies is, maar een middel voor managers/politici om een keuze te maken. Dit zou veel meer benadrukt moeten worden. Volgens deze tabel waarbij MSY bepalend is zou de TAC 2021 verder verlaagd moeten worden; namelijk met 16%

Vanuit Denemarken werd bepleit om de tabel met ranges te gebruiken en daarbij te kiezen voor Fmsy-lower. Dit mede op basis van de prognose dat dankzij de hoge recruitment de stock sterk gaat verbeteren. Vanuit Schotland werd aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk  gaat pleiten voor een roll-over.

EU-NW-VK

Er werd van gedachten gewisseld over de gevolgen van Brexit. Er zijn vanaf heden op de Noordzee drie partijen en de onderlinge verhoudingen zijn duidelijk veranderd. Met drie partijen is er wellicht sprake van meer flexibiliteit ten gunste van de visserijsector. Vanuit het VK werd deze verwachting echter getemperd. De NGO’s hebben in het VK grote invloed, daarom verwacht de visserijsector “een conservatieve opstelling”, vooral deze eerste keer in de nieuwe constellatie.

Nieuwe maatregelen

Vanuit de visserij zullen de seizoensluitingen in het voorjaar weer bepleit worden. De Noorse deelnemers bevestigden dat Noorwegen zeer waarschijnlijk dezelfde maatregelen toe gaat passen als dit jaar; gesloten gebieden voor alle demersale vistuigen in de periode 1 juli – 31 december. Vanuit Schotland werd opgemerkt dat deze maatregelen hun vloot heel hard raken.

In het VK wordt gesproken over het opzetten van een RTC-systeem maar dan wel op basis van real-time / on board informatie. Het worden gebieden van 15 bij 15 zeemijl en ze gaan gelden voor 21 dagen. Dit systeem moet van kracht worden vanaf april (na seizoensluitingen) en gaat gelden voor alle vistuigen met uitzondering van pelagische tuigen.

Informatie wordt uitgewisseld over de nationale invulling van de Kabeljauwbepalingen. Denemarken heeft een systeem opgetuigd waarbij onder bepaalde (technische) voorwaarden toch in kabeljauwgebieden mag worden gevist. België en Nederland kennen geen speciale voorzieningen omdat het overgrote deel van de vloot onder de 5%-regeling valt. Desgevraagd wordt medegedeeld dat camera’s geen onderdeel zijn van het Kabeljauwplan in het VK.

Over het uitbrengen van een nieuw advies namens de gezamenlijke industrie, wordt overwogen dat na het vertrek van de VK-leden de Noordzee-adviesraad minder gewicht in de schaal legt. In deze Kabeljauw-industriegroep nemen wel alle vissers deel (EU en niet EU).  Besloten werd het vorig jaar uitgebrachte advies van de Europese visserijsector te actualiseren.