Reactie Ontwerp Agenda Waddengebied 2050 ingediend

VisNed heeft een reactie ingediend ten aanzien van de Ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050. In dit visiedocument worden de ambities en doelstellingen voor de Waddenzee en het Waddengebied geformuleerd. Hoewel VisNed betrokken is geweest bij de totstandkoming van de agenda, was dit een goed moment nog wat zaken helder aan te kaarten in het belang van onze leden.

In de reactie op de ontwerp agenda hebben we om helderheid gevraagd over hoe de geformuleerde hoofddoelstelling van de Waddenzee zich verhoudt tot de geformuleerde hoofddoelstelling van het Waddengebied. Daarnaast is gewezen op het belang van een gelijk speelveld.

Internationale afstemming

De Waddenzee is niet alleen van Nederland, maar ook Duitsland en Denemarken grenzen hieraan. Het is daarom belangrijk dat deze drie landen hun beleid onderling afstemmen om daarmee te zorgen dat de regels en uitgangspunten voor alle vissers op de Waddenzee gelijk zijn, een level playing field. Verder is benadrukt dat controle en handhaving in eerst instantie een verantwoordelijkheid van de overheid is.

Ondanks dat de sector zelf druk bezig is met het opzetten van een privaat toezichtsysteem, kan dat de publieke controletaak niet vervangen. Als laatste is aangekaart dat beleid gebaseerd moet worden op de best beschikbare wetenschappelijke kennis. Dat moet volgens VisNed het uitgangspunt zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan.

De ingediende reactie op de internetconsultatie zal worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie van de Agenda voor het Waddengebied. 

Waddenzee Visserij Platform

Voor de helderheid, de agenda bevat geen concrete beleid- of beheerafspraken. De nadere uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied zal plaatsvinden in de nog op te stellen uitvoeringsagenda. De VisNed PO’s zijn vertegenwoordigd in het Waddenzee Visserij Platform, waar onder andere overleg gevoerd wordt over de inbreng vanuit de visserij op de uitvoeringsagenda.

Zo zitten we nu en in de toekomst aan tafel om de belangen van de visserij op de Waddenzee voor het voetlicht te brengen.