Engelstalige veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren beschikbaar

Aangezien er kotters zijn met niet-Nederlands-sprekende bemanningsleden is het van belang dat de veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren ook in het Engels beschikbaar zijn. De Sectorraad Visserij heeft hier de opdracht voor gegeven. Deze zijn op de website van VistikhetMaar te downloaden.

In opdracht van de Stichting Sectorraad Zeevisserij is er een digitale Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) voor de kottervisserij ontwikkeld. De digitale RI&E doorloop je aan de hand van een vragenlijst. Met deze lijst kunnen bedrijven de risico’s aan boord in kaart brengen.

Iedere kottereigenaar wordt geacht de digitale RI&E in te vullen, aangezien de RI&E een wettelijke verplichting is die voortvloeit uit de Arbowet. Maar ook voor de C188-keuring is het verplicht een actuele RI&E te hebben. Wanneer u nog geen RI&E heeft kunt u deze aanmaken via de website: https://www.rie.nl/instrumenten/kottervisserij/

Bemanning betrekken

Eén van de vereisten in de RI&E is dat de veiligheidsinstructies en –informatie doorgenomen wordt met de bemanning. Aangezien er kotters zijn met niet-Nederlands-sprekende bemanningsleden zal deze instructie voor hen in het Engels gegeven moeten worden, zodat ook zij het weten en begrijpen.

Daarom heeft de Sectorraad Visserij besloten om de veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren naar het Engels te vertalen. Dit is dus in aanvulling op de Nederlandstalige documenten, voor het geval u met niet-Nederlandse bemanningsleden vaart. De Engelstalige documenten kunt u downloaden van de website van VistikhetMaar: https://vistikhetmaar.nl/artikelen/hulp-bij-plan-van-aanpak-actieplan/

Vragen?

Mocht u (praktische) vragen hebben over het opstellen van de RI&E of wat u met de veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren moet doen dan kunt u terecht bij David Ras of Nathanaël Middelkoop. Ook bij uw PO kunnen ze u ongetwijfeld verder helpen, maar het is in uw eigen zakelijke belang dat u zelf de RI&E uitvoert.