COVID-19 Nederlandse steunmaatregelen week 13

VisNed overlegt samen met de andere sectorvertegenwoordigers momenteel drie keer per week met Nanou Beekman, Directeur Visserij van het Ministerie van LNV over COVID-19 ontwikkelingen. Parallel aan de Europese steunmaatregelen (in wording), wordt in Nederland gekeken naar mogelijkheden voor sneller toepasbare nationale regelingen en ook worden alvast voorbereidingen getroffen voor de Nederlandse implementatie van steunmaatregelen die straks komen. Ook wordt de Nederlandse inbreng in het Europese debat landelijk afgestemd.

Het Ministerie van LNV zet zich er momenteel voor in dat ook ook het MKB in de visserijsector straks gebruik kan maken van de tijdelijke borgstellingsregeling voor het aanvragen van een overbruggingskrediet. Uitgangspunt is dat hiervoor dezelfde voorwaarden gelden als in de agrarische sector. De visserij- en aquacultuursector zijn op dit moment nog uitgesloten van deze regeling, omdat deze sectoren onder ander (Europees) beleid vallen. Wij adviseren ondernemers die deze ondersteuning nodig hebben om hiervoor contact met hun bank op te nemen.

Daarnaast zet Minister Schouten zich in Europees verband hard in voor een stilligregeling en wordt aangestuurd op steun voor opslag, onder het EFMZV. Momenteel is het zo dat 10% van onbenut quotum meegenomen kan worden naar het volgende jaar. Omdat verwacht wordt dat COVID-19 uitbraak negatieve gevolgen heeft op de visserijmogelijkheden, kijkt LNV nu naar het verruimen van dit percentage voor sommige soorten.

Op verzoek van de sector hebben ook de Nederlandse EP leden aan de Europese Commissie gevraagd of dit percentage verhoogd kan worden naar 25%.Of dit uiteindelijk mogelijk wordt, is afhankelijk van Europese besluitvorming.

De Nederlandse overheid heeft de voedselketen als prioritaire sector aangemerkt. Vissers en medewerkers in de keten, vallen daarmee ook onder de 'noodzakelijke beroepen'. Juist nu is gezond en goed voedsel belangrijk, de Nederlandse inzet is dan ook om transport van voedsel, mochten andere EU landen in lockdown gaan, toch mogelijkte blijven maken. 

De vraag wordt echter ook beïnvloed door de COVID-19 maatregelen, het beter afstemmen van vraag en aanbod in deze bijzondere tijden is een taak van de PO's.

Op 26 maart 2020 sprak Minister Schouten de voedselproducenten toe door middel van een videoboodschap. Deze videoboodschap is op onze speciale webpagina over de visserij en COVID-19 te vinden, zie www.visned.nl/covid-19. Deze webpagina wordt dagelijks geüpdate.