Noordzee Energy Outlook 2030-2050

De vraag of het gebruik van de Noordzee voor energieopwekking na 2030 toeneemt wordt voorlopig volmondig met 'ja' beantwoord, maar het ‘wanneer en hoe’ is nog niet duidelijk. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn hier wel nu al mee bezig, en organiseerden een eerste dialoogsessie over energiewinning in de periode 2030-2050. 

Het Ministerie van EZK en RVO zijn begonnen met het opstellen van een Noordzee Energie Outlook voor de periode 2030-2050. Met deze 'blik vooruit' willen ze de mogelijkheden van energieproductie op zee in kaart brengen en handvatten bieden voor de beleidsmaatregelen om het Klimaatakkoord en het Klimaatplan uit te voeren. Er zal aandacht zijn voor de productie van fossiele energie, grootschalige productie van windenergie en voor overige (kleinschalige) hernieuwbare energiebronnen (innovatie).

Visserijgeluid laten horen

Hoewel we nu nog volop bezig zijn met de plannen tót 2030 en hoe we daar als sector mee om moeten gaan, rijdt de trein parallel door ten aanzien van de periode daarna. Omdat we het als VisNed belangrijk vinden om ook deze ontwikkelingen vanaf de start in de gaten te houden om ondernemers te kunnen adviseren, waren we 11 maart aanwezig bij de 'Energy Outlook' bijeenkomst om ook daar (als enige) het geluid van de visserij te laten horen. De Noordzee Energie Outlook bouwt voort op de ruimtelijke indeling van de Noordzee die in het programma Noordzee 2022-2027 wordt uitgewerkt, inclusief nieuwe aan te wijzen gebieden voor windparken na 2030.

Proces

De Noordzee Energie Outlook zal voor de zomervakantie 2020 worden afgerond. Een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van allerlei organisaties die bij de energievoorziening betrokken zijn, heeft de eerste ideeën voor de contouren van de outlook opgesteld. In de bijeenkomst in Utrecht werd over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. Na deze dialoogsessie zullen er nog verschillende volgen.