Volle agenda Uitvoerend Comité Noordzee-adviesraad

Afgelopen dinsdag kwam op uitnodiging van het Deutsche Fishereiverband het uitvoerend comité van de Noordzee-adviesraad in Berlijn bijeen voor haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. Onder de nieuwe voorzitter Kenn Skau Fischer uit Denemarken werd een drukke agenda afgewerkt. De belangrijke onderwerpen TAC’s-Quota, aanlandplicht, Brexit, nieuwe Controle-verordening en Ruimtelijke Ordening kwamen uitgebreid aan de orde.

TAC’s 2020

In een toelichting vanuit de Europese Commissie (EC) werd gemeld dat het aantal bestanden dat op MSY-niveau beheerd wordt verder gestegen is, van 59 in 2019 naar 62 dit jaar. Volgens de Commissie werpen de verschillende meerjarenplannen hun vruchten af. Vanuit VisNed werd richting NGO’s een duidelijk signaal afgegeven over hun veelvuldige gebruik van het begrip “overbevissing”, waarbij in de praktijk meer sprake is van effectief visserijbeleid dat haar vruchten afwerpt.

Verder werd melding gemaakt van aanvullende beheermaatregelen voor kabeljauw in de Noordzee/Skagerak, Kattegat en Keltische zee. Op dit moment is een werkgroep van wetenschappers vanuit de EU en Noorwegen bezig met nadenken over aanvullende maatregelen ter bescherming van kabeljauw in de Noordzee en het Skagerrak. De verwachting is dat hierover in de loop van februari meer duidelijkheid komt.

Aanlandplicht

Mede dankzij de diverse uitzonderingen op de aanlandplicht doen zich geen situaties met choke species voor, zijnde één (bij)vangstquotum wat is volgevist waardoor er ook niet meer uitgevaren mag worden om soorten waarvoor nog wel quota beschikbaar zijn op te vissen. De EC is bezig met een evaluatie waarvoor een enquête met 36 vragen uitgezet is.

Vanuit de aanvoersector wordt aangedrongen om de sociaaleconomische gevolgen inzichtelijk te maken wanneer de uitzonderingen er niet zouden zijn. Uit de 'Best Practices' projecten die VisNed heeft uitgevoerd, blijkt dat de kosten met een factor 3 tot 4 toenemen. VisNed pleit mede in het kader van de herziening van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid per 1-1-2023 nu al om de onwerkbare aanlandplicht om te bouwen naar een werkbare discardsban.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 1 februari as. de Europese Unie. Op dezelfde datum begint de transitieperiode die in 2020 er voor zorgt dat er feitelijk niets verandert, ook niet op visserijgebied. Dit betekent ook dat de leden uit Engeland en Schotland van de Noordzee-adviesraad gedurende 2020 volwaardig lid blijven, met alle rechten en plichten.

Anders ligt het met de groepen van lidstaten die zich bezighouden met de uitvoering van beleid, voor de Noordzee is dat de Scheveningengroep. Nu het VK na 1 februari formeel geen lidstaat meer is van de EU, verliest het ook haar recht op deelname in de groepen van lidstaten.

Uiteraard is het onwenselijk om het VK niet te betrekken in besluitvorming rond visserij die ons allen, ook de Britten, raakt. Er ligt wel een toezegging dat het VK betrokken wordt bij TAC-gerelateerde zaken en daar moet ruimhartig gebruik van gemaakt worden. Wij hebben er immers allemaal groot belang bij dat een overgang naar een situatie met 3 partijen op de Noordzee (VK-NW en EU) zo efficiënt en zachtaardig mogelijk gaat.

Voorzitter Demersale werkgroep legt functie neer vanwege opstelling NGO's

De belangrijke Demersale werkgroep, ook wel het “powerhouse” van de Noordzee-adviesraad genoemd, moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. De directeur van de NFFO, Barrie Deas heeft deze functie bekleed vanaf de start van de Noordzee-adviesraad, 15 jaar geleden. Hij heeft echter besloten zijn functie neer te leggen, wat zondermeer een groot verlies is voor het functioneren van de Noordzee-adviesraad.

In een uitgebreide brief lichtte Barrie zijn besluit toe. De belangrijkste reden om deze functie neer te leggen is het alsmaar moeilijker samenwerken binnen de werkgroep tussen aanvoersector en NGO’s. Door de steeds radicalere opstelling van de milieuorganisaties neemt de werkdruk toe en het resultaat om te komen tot goede adviezen aan Europese Commissie en lidstaten onevenredig af. Door de niet constructieve opstelling van de NGO’s komt er bijna geen gemeenschappelijk advies tot stand en dat devalueert het werk van de Adviesraad enorm. 

Diversen

Naast genoemde zaken werd nog aandacht geschonken aan de Ecosysteem werkgroep met aandacht voor Europese besluitvorming tegen vervuiling van het mariene milieu door plastics en ander afval, inclusief visnetten. 

Pim Visser verzorgde een presentatie over de werkzaamheden in 2020 in Europa rond Natura2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Over een actualisatie van een NSAC-advies over de Doggersbank vindt nog steeds overleg plaats. Hierbij gaat het om het betrekken van stakeholders (o.a. de visserij) in het management van maatregelen.