Visserij en wind op zee in het Europees Parlement

Europarlementariër Peter van Dalen was op 22 januari gastheer op een bijeenkomst over visserij en offshore wind in het Europees Parlement. Deze bijeenkomst werd vanuit de visserij gedragen en mede-georganiseerd door VisNed, EMK, Franse kustvissers en Europêche. In deze hoorzitting was aandacht voor de windplannen, maar ook voor de kennis over de effecten van de uitrol van wind op zee op zowel de visserij als de langjarige ecologische effecten.  

Begin 2019 kwam VisNed via Europêche voor het eerst in contact met de Brusselse vertegenwoordiger van Franse kustvissers, waarbij een gesprek ontstond over  de manier waarop beleidsmatig in Frankrijk en Nederland werd om gegaan met de tegengestelde belangen van vissers en de windindustrie.

De gemene deler was dat politieke keuzes leidend zijn voor de wijze waarop offshore wind uitgerold wordt, en de afweging die daarbij gemaakt wordt vooral politiek is ingegeven. De klimaatwinst lijkt groter dan het vermeende verlies voor de visserij, maar zekerheden zijn er niet. Ook de negatieve gevolgen van wind op zee moeten meegenomen worden in de beleidskeuzes, terwijl we daar nog (te) weinig van af weten. 

Aandacht vragen op Europees niveau

In die gesprekken concludeerden we dat we op Europees niveau aandacht moesten krijgen voor een onderbelicht vraagstuk, wat in overleg met de medewerkers van Peter van Dalen geleid heeft tot de bijeenkomst van afgelopen woensdag.

In de afgelopen maanden is door VisNed, Europêche, EMK en Franse vissers hard gewerkt aan het opzetten van die bijeenkomst in het Europese Parlement om aandacht te vragen over het potentiele conflict tussen Wind op Zee en Visserij.Vanuit team Van Dalen is meegedacht over het programma en heel veel werk verzet om de bijeenkomst soepel te laten verlopen. 

Die bijeenkomst was meteen de aftrap van het proces in het Europees Parlement tot het schrijven van een eigen rapport over Visserij en Wind op Zee. Vanuit het PECH comité is Van Dalen de rapporteur. Mede daarom was de bijeenkomst druk bezocht, met een maximale bezetting van 90 personen. 

Belicht van diverse kanten

De bijeenkomst was in drie blokken verdeeld. Allereerst spraken twee wetenschappers, waaronder Luca van Duren van Deltares, die de vraagstukken en dilemma’s bij de grootschalige uitrol van Wind op Zee helder presenteerde. Er is sprake van onzekerheden ten aanzien van de mogelijke systeemveranderingen onder water, die wind op zee teweeg kan brengen. Er wordt dan ook nadrukkelijk gepleit voor meer onderzoek, onder andere door de visserij.

Na de wetenschappers werd vanuit de Europese Commissie aangegeven dat Wind op Zee een belangrijk element is in de klimaatopgave, maar dat afstemming tussen lidstaten nog veel ruimte voor verbetering biedt.

De brancheorganisatie Wind Europe presenteerde haar grote ambities, die ze op verzoek van de lidstaten hadden ingevuld. Tegelijkertijd werd aangegeven dat ze graag afstemmen en samenwerken met de visserij. De noodzaak tot fossielvrije veranderingen en de noodzaak tot behoud en herstel van het ecosysteem werd vanuit het Wereldnatuurfonds benadrukt.

Tenslotte was er een ruim blok voor de mening van de vissers. Vanuit EMK was een film gemaakt waarin Nederlandse en Franse vissers hun zorgen deelden. Daarna kwamen ze zelf aan het woord: Olivier Becquet uit Normandië en EMK voorzitter Job Schot. Job Schot hield een scherp en raak betoog en legde de vinger op heel veel zere plekken. Hij vatte zijn pleidooi zelf kernachtig samen “we waren vissers, we zijn vissers en we willen vissers blijven.” 

En nu verder

De presentaties waren aanleiding voor diverse Europarlementariërs om verhelderende vragen te stellen. Die presentaties komen overigens op onze website. De inbreng in de sessie vormt een belangrijke basis voor het schrijfproces van Peter van Dalen. VisNed zorgt ervoor dat we onderdeel zijn van de EU besluitvorming.

Ook moeten we als sectororganisatie de banden met Wind Europe aanhalen; dat Wind op Zee verder uitgerold zal worden is een gegeven, maar bij die uitrol moet rekening gehouden worden met visserij om de schade die ontstaat bij deze uitrol tot een minimum te beperken. Zie ook de Franse film over dit onderwerp: