Trage besluitvorming rond Brexit fonds

Eind december werd het Brexit proces met stoom en kokend water naar een resultaat geholpen. Daarna is het stil gevallen. In de EU heeft het proces om de visserij te helpen in haar gebruikelijke tempo opgepakt. Degelijk, maar niet snel. Dat betekent ook dat er geen duidelijkheid is over de beschikbaarheid van budget.

Het grootste probleem is dat het er op lijkt dat die gelden wel beschikbaar komen voor overheden om ‘leuke dingen’ mee te doen om Brexit te compenseren, zoals het bouwen van computersystemen, of extra inspecteurs in te schakelen, maar niet om gedupeerde vissers de mogelijkheid te bieden om de door Brexit aangerichte schade (vooral quotumverlies) te herstellen.

Aan Nederland zou voor visserij €131 miljoen beschikbaar komen. In het Europees Parlement roepen leden uit andere lidstaten nu om het hardst dat het anders moet, zo roepen Franse leden dat kleine landen teveel krijgen toebedeeld.

In de contacten die VisNed heeft met de Europarlementariërs wijzen we steeds op de enorme schade die onze vissers lijden doordat quotum van hen is afgepakt om de Brexitdeal mogelijk te maken.

De ambtenaren van de Europese Commissie lijken nog steeds van mening dat vissers niet direct gecompenseerd mogen worden vanwege staatssteun. Daarover moeten ze op andere gedachten worden gebracht, via de lidstaten en het Europees Parlement. Daarom overlegt VisNed hier over met LNV en spreken we met de NL Europarlementariërs in de Visserijcommissie van het EP

Die laatsten hebben op aangeven van VisNed dit aspect nadrukkelijk ingebracht in de rapportage van de Visserijcommissie over Brexit. VisNed zit bovenop dit dossier, zowel in Brussel als in Den Haag.

Wordt vervolgd.