Saneringsregeling stap dichterbij

In de VisNed-nieuwsbrief van drie weken geleden moesten we schrijven dat, ondanks dat al geruime tijd gesproken wordt over aanvullende financiële regelingen ter ondersteuning van de visserijsector, er onduidelijkheid bleef over de invulling van de regelingen. Deze week heeft een overleg tussen LNV en de Europese Commissie de steunmaatregelen duidelijk een stap dichterbij gebracht.

Nadat financiering van een saneringsregeling voor de kottervloot vanuit het Noordzeeakkoord in Brussel op weerstand stuitte is de koers verlegd richting financiering uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR), het Europese fonds om schade die ontstaan is uit de Brexit te compenseren. De visserijcomponent voor Nederland in dit fonds bedraagt € 128 miljoen.

Zoals eerder aangegeven voert het ministerie van LNV overleg met de Europese Commissie om drie regeling tot stand te brengen:

  • Saneringsregeling
  • Stilligregeling
  • Liquiditeitsregeling

Afgelopen maandag heeft LNV een gesprek gehad met de Europese Commissie en daaruit is gebleken dat er geen overwegende bezwaren meer zijn om de genoemde regelingen in het leven te roepen.

Er zijn nog wel wat technische vragen, bijvoorbeeld over gereserveerde capaciteit, alsmede de wens om de 3 regelingen tegelijkertijd ter notificatie aan te bieden, maar Nederland heeft in principe groen licht gekregen om de regelingen verder uit te werken.

Wat betreft de voorwaarden moet aangetoond worden dat het vaartuig dat aangemeld wordt in de voorgaande jaren gevist heeft (tenminste 90 dagen per jaar) en om de BAR-financiering te kunnen gebruiken moet het vaartuig 20% in kg of 20% in euro’s omzet met Brexit-gerelateerde soorten gerealiseerd hebben. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat nagenoeg alle grote kotters hieraan voldoen.

Zoals eerder aangegeven wordt bij de stilligregeling met name gekeken naar de Pelagische vloot maar zodra de voorwaarden bekend zijn zal ook gekeken of kotters hierin mee kunnen gaan.

En de liquiditeitsregeling wordt opgetuigd ter compensatie van omzetverlies waarbij het 1e kwartaal 2021 vergeleken wordt met de basisperiode 1e kwartaal 2019. Hierbij is uit onderzoek gebleken dat tientallen kotter hiervoor in aanmerking komen.

Voor alle drie regelingen geldt dat definitief beoordeeld kan worden hoe de voorwaarden eruit zien als de teksten van de regeling goedgekeurd zijn en beschikbaar komen.

Nu Brussel heeft aangegeven dat het wenselijk is dat de drie regelingen tegelijkertijd worden genotificeerd worden zal daarvoor meer tijd nodig zijn. Het proces wordt in januari opgepakt en een concrete datum voor openstelling kan niet gegeven worden maar LNV gaat er vanuit dat dit zeker nog in de eerste helft van 2022 aan de orde zal zijn.

Deense regeling

Gisteren ontvingen wij van onze Deense collega’s informatie over de Brexit-compensatieregeling waarover regering, parlement en sector het eens geworden zijn.

Deze regeling richt zich vooral op het financieel compenseren van verloren gegane individuele vangstrechten in verband met het permanent overhevelen van quota naar het Verenigd Koninkrijk.

In Denemarken wordt maar liefst bijna € 200 miljoen (840 miljoen DKK) uitgetrokken om vissers te compenseren.

Vanuit VisNed is hier opnieuw op gewezen en het Nederlandse verlies aan vangstrechten is aanmerkelijk groter, kortom de Deense sector is te feliciteren met zo’n royale regeling.

In Nederland wordt aangestuurd op de genoemde regelingen maar opnieuw is aangedrongen op een regeling voor verlies van vangst vooral als ook mocht blijken dat er van de beschikbare € 128 miljoen middelen overblijven.

Uiteraard houden wij de leden op de hoogte van verdere ontwikkelingen.