Overleg tussen EU en VK in impasse

De bilaterale onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) bevinden zich in een impasse. Het VK had onlangs bekend gemaakt dat als op 14 april er geen overeenstemming werd bereikt, het VK dan unilateraal (eenzijdig) voor de rest van het jaar oor de gedeelde bestanden quota voor de eigen vissers zal vaststellen. Desondanks gaan de gesprekken door.

Er zijn meerdere onderwerpen waarover de EU en het VK van mening verschillen. Ten eerste gaat het hierbij om de industrievisserij voor vismeel in Engelse wateren waarbij het VK aangegeven heeft dat zij deze visserij willen stoppen. Deze visserij wordt hoofdzakelijk gedaan door Deense vissers. De EU, zowel lidstaten als Europese Commissie, staan verenigd in hun verzet tegen deze actie van het VK.

Een ander punt is het ruilmechanisme waarover afspraken gemaakt moeten worden. Inzet is dat er een procedure komt met meerdere momenten in het jaar waarbij er ruilen gedaan kunnen worden waarbij de lidstaat die vis beschikbaar stelt ook de ontvangende partij is van de tegenprestatie.

Dit is een flexibel systeem, waarbij de PO’s uit het VK en de PO’s uit de verschillende lidstaten met elkaar ruilen kunnen optuigen om zodoende de vangstmogelijkheden optimaal te benutten.

Het derde punt is een aanvulling op de Brexitdeal, om de visserij op ongequoteerde soorten nader te reguleren. Het VK wil hierbij heel stringente regels toepassen om deze visserijen aanzienlijk te beperken. 

De EU pleit voor flexibiliteit in de vorm van een algemeen gezamenlijk vangstlimiet voor de betreffende soorten en pleit ervoor dat eerst in kaart gebracht moet worden waarover we het bij de verschillende soorten in dit verband hebben. Ook hier staan de EU-lidstaten solidair naar elkaar toe.

Een laatste discussiepunt is de flexibiliteit tussen vangstquota in relatie tot gebieden, dus van welke soorten een bepaald deel van de TAC ook in een naastgelegen gebied mag worden opgevist. In sommige gevallen wil het VK 100% flexibiliteit waar dat niet verantwoord is. 

Inmiddels is de datum waarop de Britse overheid een overeenkomst wilde gepasseerd. Het Engelse visserijdepartement heeft bekend gemaakt dat er nu voor de Britse vissers quota vastgesteld worden. Deze zullen gaan gelden tot het einde van het jaar, of tot het moment dat er alsnog een overeenkomst met de EU tot stand komt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de onderhandelingen door zullen gaan.

VisNed is van mening dat het in het belang van vissers uit zowel het VK als de EU is, dat er zo snel mogelijk een overeenkomst gesloten wordt. Er komt dan zekerheid voor iedereen. Blijft een overeenkomst uit, dan is het zeer de vraag of bijvoorbeeld ruilmogelijkheden alsnog tot stand komen.

Daarnaast moeten we constateren dat de Britten de kansen die er zijn aangrijpen om een eigen pad te bewandelen en het EU-vissers in Britse wateren op een of andere manier moeilijker maken. De afgelopen weken hebben we daarvan al enkele voorbeelden gezien.

Indien er toch geen overeenkomst tot stand komt zal de EU ook voor haar eigen vissers vangstquota vast moeten stellen voor de rest van het jaar. De voorlopige vangstmogelijkheden hebben nu als einddatum 31 juli 2021.