Nog altijd weinig informatie over BAR-regelingen

Er wordt al geruime tijd gesproken over aanvullende financiële regelingen ter ondersteuning van de visserijsector. Ondanks veel inzet laat duidelijkheid over de mogelijkheden nog steeds op zich wachten zo bleek uit een overleg gistermiddag met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV.

Als gevolg van veranderde omstandigheden wordt al geruime tijd gesproken over herstructurering van de kottervloot waaraan een saneringsregeling een belangrijke bijdrage moet leveren.

In eerste instantie werd gedacht aan een regeling in het kader van het Noordzeeakkoord omdat de vloot geconfronteerd gaat worden door een groot verlies aan visareaal.

Toen dat in Brussel op weerstand stuitte is de koers verlegd richting financiering uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR), het Europese fonds om schade die ontstaan is uit de Brexit te compenseren. De visserijcomponent voor Nederland in dit fonds bedraagt € 128 miljoen.

Het ministerie van LNV voert intensief overleg met de Europese Commissie om een deze drie regeling tot stand te brengen:

  • Saneringsregeling
  • Stilligregeling
  • Liquiditeitsregeling

Om voor sanering in aanmerking te komen moet, naast het criterium van een minimum aantal zeedagen en geen wijzigingen aangebracht zijn in het te saneren vaartuig, een link met schade voortvloeiend uit de Brexit aangetoond worden, o.a. verlies aan vangstrechten.

De huidige stand is dat het ministerie gereageerd heeft op een aantal vragen over de Nederlandse regeling met daarbij het dringende verzoek om een gesprek op korte termijn.

VisNed heeft de urgentie van snel duidelijkheid over de voorwaarden en bedragen etc. van de regeling nogmaals naar voren gebracht, wat door het ministerie zeker onderkent wordt. Het streven is nog steeds een regeling in het 1e kwartaal van 2022.

VisNed heeft opnieuw ook gepleit voor het blijven bewandelen van het spoor van een saneringsregeling in verband met het grote verlies aan visgronden door wind op zee. Daarmee kunnen dan vissers geholpen worden die niet voldoen aan de criteria van de BAR.

Het ministerie gaf aan dit zeker op de agenda te houden en hiervoor in te zetten op een herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Bij de stilligregeling wordt met name gekeken naar de Pelagische vloot maar zodra de voorwaarden bekend zijn zal ook gekeken of kotters hierin mee kunnen gaan.

De liquiditeitsregeling wordt opgetuigd te compensatie van omzetverlies waarbij het 1e kwartaal 2021 vergeleken wordt met de basisperiode 1e kwartaal 2019.

Uit onderzoek is gebleken dat tenminste 40 vaartuigen hiervoor in aanmerking komen. Ook hier geldt dat eerst de definitieve tekst beschikbaar moet komen alvorens onderzocht kan worden wie waarvoor in aanmerking komt.

Het ministerie hoopt binnen enkele weken meer concrete informatie over de regelingen te kunnen geven met daarbij conceptteksten.