Eerste bijeenkomst Specialised Committee

Afgelopen dinsdag kwam de door de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) gevormde Specialised Committee on Fisheries voor het eerst bij elkaar. Het ging om de formele start van dit overlegorgaan, in de toekomst zullen in dit comité tussen de EU en het VK veel visserijonderwerpen besproken worden.

Voor zowel de EU en het VK bestaat er na Brexit een nieuwe werkelijkheid. In de visserijparagraaf van de tussen beide partijen gesloten Trade and Cooperation Agreement (TCA), waarin de Brexit geregeld is, staat dat voor de visserijzaken, buiten de jaarlijkse vaststelling van de gemeenschappelijk beheerde TAC’s, een Specialised Committee gevormd wordt.

In dit comité overleggen ambtenaren van EU en VK over toekomstige richtlijnen en diverse onderwerpen zoals Beheerplannen, Technische maatregelen, Non-quota stocks, Zero TAC’s, voorwaarden over flexibiliteit van quota tussen gebieden en over meerdere jaren en Quotaruilen tussen de EU-lidstaten en het VK.

In de eerste vergadering werden met name werkafspraken gemaakt, het is de bedoeling dat het comité 4 keer per jaar bijeen komt en dat voor Technische zaken gebruik gemaakt gaat worden van werkgroepen. Er moet nog gesproken worden over de vraag hoe de betrokkenheid van de visserijsector geregeld gaat worden. 

Internationale ruilen

Beide partijen hebben in de eerste vergadering van Specialised Committee overeenstemming bereikt over een interim-regime voor het doen van ruilen tussen de lidstaten van de EU en het VK. Deze regeling blijft gelden totdat het comité een ruilmechanisme voor de langere termijn heeft vastgesteld

In de bijeenkomst van afgelopen dinsdag hebben partijen lijsten uitgewisseld met voorgestelde quotaruilen waarover de PO’s in het VK en de lidstaten inmiddels overeenstemming hebben bereikt. Hierbij gaat het tot nu toe om 60 transacties.

Vanuit Nederland zijn dat ruilen om extra Noorse kreeft te verkrijgen. Ook wordt onderhandeld over het verkrijgen van meer rog en Kanaal-wijting. Deze ruilen kunnen doorgevoerd worden zodra de EU de verordening met de definitieve TAC’s en Quota 2021 publiceert, de verwachting is dat dit nog deze maand gebeurt.

Vervolgens hebben de Europese Commissie en het VK afgesproken dat er gedurende de zomer twee keer per maand quotaruilen kunnen plaatsvinden en in de rest van 2021 op regelmatige basis.