Bezwaar tegen toekenning tongcontingent

Nadat er in juni tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een overeenkomst gesloten over de vangstmogelijkheden 2021 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) definitieve contingenten toegewezen. Bij het tongcontingent is gekort in verband met betaling aan het VK in de vorm van vangstrechten. Om recht op compensatie veilig te stellen dient tijdig bezwaar te worden gemaakt.

Met een brief gedateerd 28 juli 2021 is door RVO het definitieve tongcontingent 2021 toegekend waarbij aan de leden het contingent-document met daarop de definitieve kilogrammen 2021 zijn toegewezen.

Definitieve vaststelling van de quota en contingenten duurde zo lang in afwachting van de visserijovereenkomst 2021 tussen de EU en het VK.

In het kader van een Brexitovereenkomst voor visserij heeft het VK bij een groot aantal vissoorten extra vangstrechten toegewezen gekregen, o.a. is een aanzienlijk gedeelte van het EU-quotum Noordzeetong, waarvan Nederland grootaandeelhouder is, overgeheveld naar het VK.

Het VK-aandeel in deze TAC wordt in enkele stappen verhoogd van 4,29% naar maar liefst 17%. Het EU-aandeel in de TAC, almede het Nederlands aandeel, wordt met bijna 13% verlaagd en gaat van 75,2% naar 65,3%.

Omdat de TAC dit jaar verhoogd is naar 21.361 ton (vorig jaar 17.545 ton, plus 22%) lijkt het erop dat de korting meevalt, maar de contingenten van de vloot zijn minder verhoogd dan 22%. Bij schol is er geen sprake van overheveling van vangstrechten naar het VK, hierbij speelt dus geen verlies van vangstrechten.

In het kader van Brexitcompensatie zijn door Brussel aan de lidstaten financiële middelen beschikbaar gesteld, de zgn BAR-gelden. Wij vinden dat deze gelden o.a. gebruikt moeten worden voor compensatie van het verlies aan vangstrechten.

Overleg hierover met het ministerie loopt nog waarbij LNV aangeeft vooralsnog geen mogelijkheden te zien, mede omdat het tongquotum niet volledig benut wordt. Hier is VisNed het niet mee eens. Nederlandse visserij-ondernemers zijn structureel vangstrechten afgenomen die nooit meer terug komen.

Samen met de Redersvereniging (voor de grote kortingen bij diverse pelagische soorten) en de NVB proberen de VisNed-PO’s compensatie te realiseren. Hiermee is er sprake van een collectieve bezwaarprocedure.

Om dit voor de leden mogelijk te maken is het van belang dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de toekenning van de op 28 juli ontvangen tongcontingent. Hiervoor staat een termijn van 6 weken maar we willen uiterlijk 1 september as. een bezwaar indienen om deze termijn te stuiten. Dit bezwaar dienen wij in op “nader aan te voeren gronden.”, wat betekent dat de inhoudelijke toelichting later kan volgen.

Leden zijn inmiddels door de eigen PO benaderd om op korte termijn een kopie van het tongdocument of van de reserveringsbrief tongcontingent in te leveren zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend. Hierbij de dringende oproep aan dit verzoek gehoor te geven.