Zeebaars niet onder aanlandplicht

Per 1 januari 2019 moet de aanlandplicht voor soorten waarvoor vangstbeperking geldt volledig zijn ge├»mplementeerd. Op de Noordzee ziet de aanlandplicht er (voorlopig) werkbaar uit. Ook voor zeebaars lijkt een oplossing in het verschiet.

Tijdens overleg op het ministerie van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de wetenschappelijke informatie over de ontwikkeling van het zeebaarsbestand besproken, net als de beleidsmatige aspecten rond het beheer van zeebaars. 

Daar blijkt dat niet alleen de visserij  een verbetering van het zeebaarsbestand ziet, ook ICES heeft dit opgemerkt en kwam daarom eerder dit jaar met een positievere bestandsschatting. Hierdoor is het onrealistische nul-advies uit 2017 omgezet in een totaal toegestane vangst van 1.800 ton volgend jaar. Nog niet helder is hoe deze vangstmogelijkheid verdeeld wordt over de verschillende vlootsegmenten.

Eerst dient echter de cruciale vraag beantwoord te worden of zeebaars ├╝berhaupt wel onder de aanlandplicht valt. Er geldt namelijk geen TAC, maar wel vangstbeperkingen, dus zou de aanlandplicht van toepassing zijn. In Brussel wordt nu gedacht aan een creatieve oplossing. Zeebaars wordt op de lijst van verboden soorten geplaatst (en verboden soorten mogen niet aangevoerd worden) maar tegelijkertijd gelden bepaalde vrijstellingen om toch aanvoer mogelijk te houden.

In het overleg op het ministerie van LNV zijn ook de verschillende standpunten van de stakeholders uitgewisseld. Zo pleiten de Natuurorganisaties voor voorzichtigheid. Sportvisserij en kleinschalige visserij zijn van mening dat zij ieder het meeste recht hebben op een verhoging van de maximaal te vangen hoeveelheid. Zorgen over sporthengelaars die illegaal veel zeebaars opvissen, zijn ook opnieuw gedeeld. Het lijkt erop dat de NVWA hier niets aan doet, zelfs niet wanneer tijdstip en locatie worden doorgegeven. 

Vanuit VisNed is voor de kotters nadrukkelijk gevraagd om een ruimere bijvangstregeling qua hoeveelheden maar ook een jaarquotum in plaats van maandhoeveelheden. Door LNV is duidelijk gemaakt dat er niet veel ruimte ontstaat ten opzichte van de huidige regelingen voor bijvangst van kotters of visserij door staandwantvissers of handlijnvissers. Dus er moet rekening mee worden gehouden dat de bestaande regeling in stand blijft, maar dat de percentages en hoeveelheden wat verhoogd zullen worden.

Tijdens de Visserijraad in december zullen hierover definitieve besluiten genomen worden.