Samenvatting Aanlandplicht 2022

Naar aanleiding van het overzicht uitzonderingen Aanlandplicht van vorige week zijn wat vragen binnen gekomen. Hieronder een aangepast overzicht van uitzonderingen / vrijstellingen van de Aanlandplicht. Deze bepalingen gelden deels ook in Britse wateren. 

Hieronder een samenvatting van de aanlandplicht voor de Noordzee t.b.v. de belangrijkste visserijen die de VisNed-leden beoefenen.

Boomkor (BT):

 • Maaswijdte kuil 80 – 119 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van ondermaatse schol (niet in Engelse wateren) tarbot, roggen, ondermaatse wijting, zeebaars en bij gebruik van het Belgisch paneel** ook voor tong.
 • In Engels water geldt bij gebruik 80 – 119 mm de uitzondering voor ondermaatse schol alleen als gebruik gemaakt wordt van het Belgisch paneel**.
 • In Engels water geldt ook een uitzondering voor makreel en horsmakreel.

**Belgisch paneel is een stuk net van tenminste 3 meter lengte voor de kuil met maaswijdte van 120 mm.

 • Maaswijdte kuil 120 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van tarbot, roggen en zeebaars.
 • In Engels water geldt bij gebruik van 120 mm en groter ook een uitzondering voor wijting, makreel en horsmakreel

Bordentrawl (OTB):

 • Maaswijdte kuil 80 – 99 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol(bij visserij op platvis en rondvis), Noorse kreeft, roggen, zeebaars, ondermaatse wijting (alleen in 4A en 4B), makreel (alleen in 4A en 4B), horsmakreel (alleen 4A en 4B) en bij visserij op Noorse kreeft ook voor ondermaatse schol bij gebruik SepNet.
 • In Engels water geldt bij 80 – 99 mm naast bovengenoemde uitzonderingen ook uitzondering voor kabeljauw.
 • Maaswijdte kuil 100 – 119 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van schol (bij visserij op platvis of rondvis), Noorsekreeft, roggen en zeebaars.
 • Maaswijdte kuil 120 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van Noorse kreeft, roggen, zeebaars en schol.

Flyshoot (SSC, SDN)

 • 80 – 99 mm; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van roggen, zeebaars en alleen in IVa en IVb ook voor wijting.
 • 100 mm en groter; aanlandplicht geldt voor alle soorten met uitzondering van roggen en zeebaars.

Aanlandplicht in Het Kanaal:

Voor de Flyshooters actief in Het Kanaal geldt de aanlandplicht voor alle soorten met uitzondering van schol, wijting, roggen, zeebaars, makreel en horsmakreel en alleen in VIIe en VIIh ook voor schelvis.

Garnalenvisserij:

De garnalenvisserij valt voor de bijgevangen gequoteerde vissoorten volledig onder de aanlandplicht. Tegelijkertijd geldt voor al deze bijvangsten een vrijstelling in de vorm van een de minimis-regeling. Dit betekent dat deze soorten NIET aangeland hoeven te worden.

Wel geldt in het kader van de voorschriften voortvloeiend uit de registratie van de vangsten via het E-logboek de wettelijke verplichtingen dat de discards  van alle gequoteerde soorten geregistreerd moeten worden. Dit dient te gebeuren met de code HSV (hoge overleving) of DIM (de-minimus) of PRO (verboden soort). Wij verzoeken alle garnalenvissers dit goed in acht te nemen.

Als tegenprestatie voor deze vrijstelling in de garnalenvisserij geldt dat landen een monitorings-onderzoek op moeten tuigen naar de hoeveelheden discards in de garnalenvisserij. Dit onderzoek loopt inmiddels in Denemarken, Duitsland en Nederland. Wel geldt een registratieplicht voor alle overboord gezette vissoorten.

Staandwant:

Voor vissers die gebruik maken van staandwant-netten (schakel- en kieuwnetten) geldt de aanlandplicht voor alle soorten met uitzondering van tong, schol, roggen en zeebaars.

Specifieke vrijstellingen:

Naast bovengenoemde vrijstellingen gelden voor diverse vistuigen/vaartuigen nog een aantal specifieke vrijstellingen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van VisNed.

Registratie discards:

Vissers zijn verplicht in het E-logboek, naast de aan boord gehouden vangsten, ook een schatting van de teruggezette discards te noteren. Dit geldt voor alle soorten, ongeacht of deze wel of niet onder de aanlandplicht vallen. Hierbij moeten de volgende codes worden gebruikt: HSV (hoge overleving), DIM (de-minimus) of PRO (verboden soort).

Vis die als BMS wordt aangevoerd mag niet voor menselijke consumptie in de handel gebracht worden, moet afgevoerd worden voor dierlijke voeding/vismeel.