Registreren discards is dringend gewenst

Vissers blijven in gebreke bij het registreren van de discards. Op enig moment kan dit de vloot opbreken wanneer niet meer aangetoond wordt dat discards voorkomen in de gemengde visserijen. VisNed roept opnieuw op tot het registreren van teruggezette discards.

In het overleg over de aanlandplicht tussen de visserijorganisaties en LNV en NVWA vorige week vrijdag (voor verslag zie elders in deze nieuwsbrief) kwam ook het registreren van vangsten aan de orde. Duidelijk is dat het overgrote deel van de vloot dit niet of slechts incidenteel doet.

Sinds 2009 geldt in EU-verband een registratieplicht van de discards. In de betreffende artikel staat:  “Kapiteins van communautaire vissersvaartuigen noteren in hun visserijlogboek ook alle geschatte teruggegooide hoeveelheden van meer dan 50 kg equivalent levend gewicht.”

In de jaren erna zijn de regels aangescherpt en moet bijvoorbeeld ook de reden van discarden aangegeven worden.

In de EU-landen, en Nederland is daarop geen uitzondering, hebben de vissers grote weerzin tegen deze bepalingen. Belangrijkste reden is dat de vloot steeds vaker ziet dat ook deze gegevens op enig moment tegen de visserij gebruikt gaan worden. En dat is begrijpelijk, gelet op de Europese hetze tegen met name bodemberoerende visserij en discussies over vissenwelzijn.

Desondanks is het toch dringend gewenst dat de kotters ondermaatse vangsten registreren.

Blijven we vasthouden aan het niet noteren kan op enig moment gesteld worden dat uit de logboekgegevens blijkt dat er geen problemen zijn waardoor uitzonderingen niet in stand hoeven te blijven.

Ook kan bij de toestandsbeoordelingen door ICES waarop de vaststelling van de TAC’s gebaseerd wordt, geen reële hoeveelheid van bijvangsten aan ondermaatse vis in de modellen gestopt worden en dat zou kunnen betekenen dat de vangstquota uiteindelijk lager worden vastgesteld.

Oproep

VisNed doet opnieuw de dringende oproep om alle ondermaatse vis, ook die terug gezet wordt op basis van een vrijstelling aanlandplicht, te registeren in het E-logboek.

Het is in het belang van de lidstaat Nederland en ook de visserijsector dat de Europese Commissie tevreden gesteld wordt waardoor afgezien wordt van een infractieprocedure tegen Nederland. Dat begint met het overleggen van de juiste cijfers.