Slotbijeenkomst Overlevingsproject biedt aanknopingspunten

Op vrijdagmiddag 10 mei vond de goed bezochte slotbijeenkomst van het project 'Overleving platvis, rog en Noorse kreeft' plaats. Dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met VisNed, heeft ertoe bijgedragen dat er momenteel uitzonderingen op de aanlandplicht van kracht zijn.

Naast de uitkomsten van het onderzoek van de afgelopen drie jaar werd ook gesproken over aanknopingspunten voor de toekomst, in de vorm van snellere en goedkopere onderzoeksmethodiek, en denkrichtingen voor het verder verbeteren van de overleving van discards. Wij verwijzen graag naar het uitgebreidere artikel in vakblad Visserijnieuws van deze week voor meer informatie over het project en over het vervolgonderzoek dat noodzakelijk is om de uitzonderingen te behouden.

Samen met onderzoek op het gebied van netinnovatie vindt dit vervolgonderzoek plaats in het Onderzoekssamenwerkingsproject (OSW) “Selectiviteit & Overleving”. VisNed zal van daaruit de komende periode in samenwerking met Wageningen Marine Research en PO Vissersbond bijeenkomsten organiseren waar uw input wederom op prijs gesteld zal worden.

VisNed bedankt alle betrokkenen bij het project heel hartelijk, en in het bijzonder de schippers en bemanningen die zich in de afgelopen jaren met veel energie hebben ingespannen om het onderzoek tot een goed einde te brengen. 

EU vlag 2 Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij