Europees visserijoverleg in Gothenburg

De implementatie van de aanlandplicht is zeer complex: onuitvoerbare regelgeving die door de lidstaten rondom de Noordzee toch uitgevoerd moet worden. Daar doen ze hun uiterste best voor, via ‘discardsplannen’, omdat het beleid vast staat tot en met 2022, zijn deze plannen nodig om het onmogelijke toch mogelijk te maken. Wij vergelijken dat al jaren met “de nieuwe kleren van de Keizer”. Iedereen papegaait elkaar het “Ooo” en “Aah” na, tot een kind de naaktheid (van in dit geval het beleid) luidkeels uitroept. Deze “naaktheid van beleid” was één van de belangrijkste punten van internationaal overleg tussen de Noordzee PO’s en de Noordzee Adviesraad (NSAC) in Gothenburg afgelopen week.

 

Er zijn twee hoofdgroepen van problemen: ‘beknellend quotum’en ‘ondermaatse vis’. Voor ons is vooral het laatste aan de orde, daarom nemen we in de projecten rondom de aanlandplicht ook veelal het voortouw. Voor andere landen (m.n. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) zijn dat verstikkende quota.

Beleid moet anders

VisNed is van mening dat we af moeten van deze aanlandplicht, met als alternatief een goede registratieplicht. Fully Documented Fisheries, “FDF” in jargon, is een werkwijze die er voor zorgt dat alle vangsten goed geregistreerd worden. Tegelijkertijd zijn we fel tegen online cameratoezicht op de kotters.

Met een goed werkend FDF is dat cameratoezicht ook niet nodig. FDF werkt wel met camera’s, maar niet om toezicht te houden, maar om de vangsten automatisch correct te registreren. Beleid gebaseerd op correcte gegevens is essentieel om een economisch en ecologisch duurzame visserij te realiseren. Tegelijk doet VisNed actief mee in EAPO verband, de Europese vereniging van PO’s, om samen ons standpunt te gaan bepalen voor het nieuwe, veel betere GVB na 2022.

Noordzeevisserij na Brexit

Nu Brexit maar duurt en duurt en duurt, dreigt iedereen “Brexit moe’ te worden. In de NSAC-vergadering spraken we hier over. We waren het er over eens dat Brexit betekent dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt, maar dat de Noordzee gewoon door iedereen bevist blijft worden. De manier waarop is van belang en daarover moeten goede afspraken worden gemaakt, los van politiek gekrakeel. Dat de leider van de Brexit party “good” zei toen in het Europees Parlement gemeld werd dat het afstemmen van puls rampzalige gevolgen voor de Nederlandse visserij zou hebben is natuurlijk schandalig en onverantwoord. Maar zo reageren onze Britse collega’s niet. Probleem is wel dat vanuit de EU niemand ook maar iets wil ondernemen tot de ‘vertrekovereenkomst’ is geratificeerd.

Nieuwe controleverordening

De focusgroep die een NSAC-advies over de nieuwe controleverordening opstelt heeft haar werk afgerond. Die focusgroep dreigde achter de feiten aan te lopen, want het Europees Parlement was overhaast met het dossier aan de slag en het NSAC-advies zou te laat komen. Gelukkig is de behandeling in het Europees Parlement over de verkiezingen heen getild en nemen lidstaten voldoende tijd.

Voor VisNed zitten er een aantal kokendhete hangijzers in het voorstel, waarvan we er enkele noemen: zoals het ondoordachte voorstel voor het wegen van aangelande vis op de kade; het technisch onuitvoerbare voorstel voor continu vermogensmeting; het onwerkbare voorstel voor cameratoezicht en de onbegrijpelijke koppeling van vangstcapaciteit aan bruto tonnage. Overigens zal de behandeling van dit voorstel nog wel tot in 2021 doorlopen.

Noorwegen

Deze NSAC-vergadering was ook het jaarlijkse overleg met de Noorse visserijsector. Ook hier was Brexit het belangrijkste gespreksonderwerp. Noorwegen maakt het overduidelijk dat zij op geen enkele manier zullen toestaan dat Brexit leidt tot onduurzaam en eenzijdig ophogen van quota.

Tegelijkertijd is het heel duidelijk geworden dat de Britten actief op zoek zijn naar intensieve vriendschap met de Noren. Voor onze vissers, vooral actief in de zuidelijke Noordzee, lijkt dat minder relevant dan voor de pelagische collega’s. Toch speelt er veel in het Skagerrak en zal ook de Noorse Zone van toenemend belang voor onze vissers worden. In dat verband spraken we in de rand van de NSAC-vergadering met onze Deense collega’s. Voor beide visserijorganisaties is het van belang de situatie in het Skagerrak nauw te monitoren, reden voor een werkbezoek en overleg begin mei.