Camera's aan boord, waarvoor wel/niet?

De roep om Fully Documented Fisheries (FDF) wordt in Europa luider en luider en daar hoort het gesprek over camerasystemen bij. In het voorstel voor de nieuwe Europese controleverordening is zelfs een verplichting om alle vissersschepen met CCTV uit te rusten opgenomen, alsof camerasystemen Haarlemmerolie zijn voor alle problemen die de invoering van een onwerkbare aanlandplicht heeft veroorzaakt. Vorige week dinsdag organiseerde het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken (waar visserij onder valt) een werkconferentie hierover. VisNed heeft over dit onderwerp een genuanceerd standpunt.

Via de Europese visserijorganisatie EAPO was VisNed aanwezig op deze conferentie. De Deense Minister beet het spits af en gaf een enthousiast (politiek getint) verhaal hoe in haar ogen alle problemen goed opgelost zouden worden als er maar brede inzet van camera’s zou zijn. Over het hoe bleef ze vaag. Daarna sprak de IJslandse minister, wat vooral over goed management en niet specifiek over CCTV-gebruik ging.

Europese Commissie op ramkoers?

De inbreng van de Europese Commissie was niet in lijn met wat vanuit de sector meermaals is aangegeven en sloeg de plank mis. De niet optimale implementatie van de aanlandplicht was volgens de Commissie te wijten aan gebrekkige controle en naleving. Een onbegrijpelijke insteek, omdat we een week daarvoor in het Europees Parlement nog een heel genuanceerd verhaal over diezelfde aanlandplicht en het gebrek aan werkbaarheid hadden gehoord.

Vanuit VisNed hebben we steeds gezegd dat het werkbaar maken van onwerkbaar beleid (deze aanlandplicht) door handhavingsmaatregelen tot mislukken gedoemd is.

De Canadese visser Wes Erikson vertelde het verhaal van de West Canadese heilbot visserij, waarin de vissers in enkele jaren tijd zich aanpasten aan de sterk veranderende eisen en ze CCTV onderdeel maakten van hun management. De CCTV is dus geen controle-instrument van de overheid, maar een hulpmiddel in het eigen (PO) visserijmanagement. Een insteek die compleet afwijkend is van wat de Europese Commissie en de Deense minister hadden gemeld.

VisNed: naar eenvoudige en betrouwbare vangstregistratie

Vanuit de sector is er geen draagvlak voor ‘big brother’ aan boord. Technologisch staan de CCTV-systemen ook nog eens in de kinderschoenen, zeker voor toepassing in de Noordzeevisserij. Het inzetten van CCTV als controlemiddel is daarom geen optie. De enorme potentie van de technologie wordt door VisNed wel onderkend, mits deze doelgericht, constructief en in samenwerking met de sector doorontwikkeld wordt voor de juiste doeleinden.

Voor de registratie van aanlandingen hebben we in Nederland een prima systeem met registratie in afslagen. Voor precieze registratie van alle vangsten (maats en ondermaats) aan boord is dat niet het geval. Daar moet technologie uitkomst bieden en daar kan automatisering van gegevensverwerking via CCTV-systemen een belangrijke rol gaan spelen.

Daarom participeren we voluit in ontwikkelprojecten om een betere registratie van vangsten mogelijk te maken en zo de inzet van nog minder werkbare alternatieven voor registratie te beperken. De EU heeft immers de registratiesystematiek over de kop gegooid, van aanlandingen naar vangsten. Dat is dus in feite een aanpassing van ons huidige systeem van aanlandregistratie aan de nieuwe realiteit van vangstregistratie, maar nogmaals, het inzetten van camera's voor controledoeleinden is wat VisNed betreft geen optie. 

Europees Parlement

Afgelopen donderdag was in het Europees Parlement een discussiebijeenkomst over de nieuwe controle-verordening. Ook hier spitste de discussie zich toe op CCTV gebruik en hier verliep de discussie langs dezelfde lijnen als in Kopenhagen. VisNed heeft de aanwezigen (voornamelijk NGO’s en lidstaten) er op gewezen dat de mislukking van de aanlandplicht het gevolg was van ondoordachte invoering.

Vanaf het begin was duidelijk dat de bepalingen tot onwerkbaarheid zouden leiden en dat onderdrukkende handhaving, waar nu op wordt ingezet, de zaak alleen maar erger maakt. Vanuit de sector roepen we op om toch vooral voor een Bottom-Up approach te kiezen.

 

projecten logo efmzv