Aanlandplicht garnalenvisserij

Ondanks dat in de garnalenvisserij de ongequoteerde gewone of grijze garnalen de doelsoort is, geldt de aanlandplicht in deze visserij wel voor de gequoteerde bijvangstsoorten (tong, schol, kabeljauw, wijting etc.).

Hoewel de garnalenvisserij onder de aanlandplicht valt, geldt er nog steeds een uitzondering voor het aanvoeren van de bijgevangen gequoteerde soorten. Deze is in 2019 voor de duur van 3 jaar afgegeven, dus loopt tot en met 2021.

Registratieplicht

Wel geldt in het kader van de voorschriften voortvloeiend uit de registratie van de vangsten via het E-logboek de wettelijke verplichtingen dat de discards geregistreerd worden van alle gequoteerde soorten. Dit dient te gebeuren onder de kolom BMS. Wij verzoeken alle garnalenvissers dit goed in acht te nemen.

Onderzoek start

Als tegenprestatie voor deze vrijstelling geldt dat landen een monitorings-onderzoek op moeten tuigen naar de hoeveelheden discards. In Denemarken en Duitsland loopt dit onderzoek inmiddels, Nederland volgt dit jaar. WMR voert dit onderzoek uit, in samenwerking met de PO’s. 

Vanuit de VisNed-PO’s en PO NVB worden binnenkort garnalenvissers benaderd om hieraan deel te nemen. Wij doen een dringend beroep op de garnalenvissers hieraan medewerking te verlenen zodat we met succes een verzoek in kunnen dienen de huidige ontheffing na 2021 te verlengen.