Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

Constructief overleg met LNV ter voorbereiding op EU-Noorwegen en Visserijraad

vrijdag 1 december 2017

Ter voorbereiding op de EU-Noorwegen onderhandelingen, die deze week in Bergen plaats vinden (zie verslag elders in deze nieuwsbrief), en de Visserijraad op 11 en 12 december te Brussel is vorige week op het ministerie van LNV een Bestuurlijk Overleg gehouden. Informatie en standpunten werden gewisseld over de wensen vanuit de sector, de NGO’s en de inzet vanuit Nederland op de verschillende dossiers.  Prioriteiten zijn schol Noordzee, tong, tarbot/griet, zeebaars en Kanaalwijting.

Schol

Ondanks een verbetering in de toestandsbeoordeling blijft het ICES-advies staan op een verlaging van 35% in 2018. WMR IJmuiden heeft daarom in opdracht van VisNed de gevolgen voor de stock uitgewerkt wanneer het bereiken van Fmsy niet in 2018 gerealiseerd wordt, maar uitgesmeerd wordt over meerdere jaren. Hierbij zijn verschillende scenario’s berekend, variërend van –10%, –15% en –20%. Geconcludeerd kan worden dat het dempen van de korting nauwelijks negatieve gevolgen heeft voor de stock op middellange termijn. Inmiddels is ook duidelijk dat de Europese Commissie en de lidstaten bereid zijn te kijken naar een andere benadering waardoor de korting gedempt kan worden.

Tong

Het nieuwe ICES-advies geeft een verbetering van de stock voor tong. Aanvankelijk was het ICES-advies een korting van 7,5% wat de Europese Commissie ook al had overgenomen als startpunt van de onderhandelingen. Het aangepaste advies geeft een korting 2,5% en wij hebben er bij LNV op aangedrongen bij de Commissie te vragen om een aangepast voorstel.

Tarbot/griet

Verdere bestudering van het ICES-advies geeft ons volop mogelijkheden om snel de aan te voeren hoeveelheid te verhogen. Bij LNV had VisNed concreet gevraagd om snel een tussentijdse TAC-verhoging aan te vragen van 20% en voor 2018 in te zetten op een verhoging van meer dan 60 %. Daarop vooruitlopend hebben de PO’s de aan te voeren weekhoeveelheid verhoogd naar 1.500 kg. Het ministerie liet weten dat beide zaken bij de Commissie zijn ingediend. Navraag bij ICES zal worden gedaan wat de gevolgen zijn voor de stock van een tussentijdse TAC-verhoging. VisNed zit dit proces met vertrouwen tegemoet. Immers, indien de TAC-verhoging dit jaar niet wordt doorgevoerd, wordt de tarbot/griet toch nog steeds onvermijdelijk bij gevangen en wordt de vloot gedwongen te blijven discarden en dat wil toch niemand. Wij rekenen op voldoende realiteitszin bij iedereen die hierover een besluit moet nemen.

Zeebaars

Hierbij werd verwezen naar het aparte overleg dat een dag eerder had plaatsgevonden. Uit dit overleg staat elders in deze nieuwsbrief informatie.

 

Kanaalwijting

Voor wijting in de westelijke wateren heeft Nederland maar een beperkt quotum en voor de bijvangst van wijting in het Engelse Kanaal door onze fly shooters zijn wij in hoge mate afhankelijk van bijruilen met andere landen, met name het V.K. en Ierland. Er ligt nu een ICES-advies om deze TAC te verlagen met maar liefst 51%. Dit zal alle vloten in grote problemen brengen, zeker ook onze fly shooters want de ruilmogelijkheden zullen daardoor verdwijnen of heel marginaal worden. En met de aanlandplicht op komst lijkt een nieuwe chokespecie te ontstaan. De inzet van Nederland zal er op gericht moeten zijn om deze korting van tafel te krijgen.  

← Overzicht