Contact informatie

Postbus 59
8320 AB URK
Telefoon: 0527-684141
Fax: 0527-684166

VisNed verheugd: Nieuwe regering heeft oog voor visserijsector

dinsdag 10 oktober 2017

In het vandaag door VVD, CDA, D’66 en ChristenUnie gepresenteerde regeerakkoord worden ook een aantal zaken aangestipt die in onze visserijsector aandacht vragen. In het 70 pagina’s tellende document staat het volgende opgetekend:

Landbouw, voedsel, natuur, visserij en dierenwelzijn
Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector. Innovatie moet ook onderdeel zijn van een eigentijds Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, net als duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn. Bij handelsverdragen wordt niet getornd aan de Europese standaarden. We spannen ons in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur, bijvoorbeeld met de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.

  • Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.
  • Ter cofinanciering vanuit de overheid van een innovatieprogramma visserij wordt incidenteel 15 mln. euro beschikbaar gesteld. (NB: opmerking VisNed: in 2018, 2019 en 2020 per jaar € 5 miljoen)
  • Er worden niet meer visgebieden gesloten dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving. Nederland zal in EU-verband bepleiten dat bij de locatie van windmolens op zee rekening gehouden wordt met de belangen van de visserij en dat daar waar mogelijk multifunctioneel gebruik wordt toegestaan.
  • Een EU-verbod op pulskorvisserij moet worden voorkomen. De aanlandplicht moet worden versoepeld zodra er alternatieven zijn die hetzelfde doel dienen. Nederland zal zich hiervoor inzetten.
  • Nederland zal in het kader van de Brexit-onderhandelingen opkomen voor de Nederlandse visserijbelangen. Nederland zal zich met andere koplopers blijven inzetten voor een verbetering van het dierenwelzijn en een gelijk speelveld in Europa en daarbuiten (handelsverdragen).

VisNed is verheugd dat aandacht geschonken wordt aan de belangrijkste onderwerpen, die op dit moment in onze sector spelen: Aanlandplicht, Brexit, Pulsvergunningen, Ruimtelijke Ordening en Innovatie. VisNed is de visserijspecialisten van de 4 partijen uit de Tweede Kamer heel erkentelijk dat zij de urgentie van deze zaken onder de aandacht van de onderhandelaars hebben weten te brengen. Het regeerakkoord zal wat VisNed betreft een goed uitgangspunt zijn hoe het toekomstig beleid ingevuld gaat worden. VisNed rekent hierbij graag op een goede samenwerking met de nieuwe bewindspersoon, waarbij we uitgaan van een minister. Ook met de Tweede Kamer zetten wij de constructieve samenwerking in de aanstaande regeerperiode graag voort.

 

← Overzicht